Реферат възникване, определение и функции 9
НазваниеРеферат възникване, определение и функции 9
страница9/14
Дата публикации15.06.2014
Размер1.99 Mb.
ТипРеферат
literature-edu.ru > Рефераты > Реферат
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

JCR за анализ на цитиранията. /Komatu Sanzo// Joho Kanri. 1996.
39, N= 3, p. 2-7.-Яп. рез. на англ.

От момента на своето създаване през 1975 г. изданието "Journal,:
Citation Reports" (JCR) на Institute for Scientific Information (САЩ)!
служи като важен инструмент за оценка на списанията, в частност в
областта на информационните и библиотечните науки. Основните
ранжирани списъци на списанията се формират на базата на 5 много
важни показателя: общ брой цитирания, общ брой статии, импакг-фак-
тор, показател за оперативността (immediacy index) и полупериод на ци-
тиране. JCR осигурява многоаспектен анализ на цитиранията на списа-
нията, а пуснатият неотдавна вариант на компактдиск ID ROM позволя-
ва по-гъвкава и проста навигация. Данните от статистическия анализ са
критерии за подбора на списания при абонамент, а показателите импакт-
фактор и оперативност на цитиране се търсят от научната общност и се
посочват в каталозите на списанията, например в каталога на Амери-
канския институт по физика. Ил. 10. Табл. 1. Библ. 6.

По резюме

5. 10 По степен на автоматизация

По степен на автоматизация рефератите биват:

  1. Съставен от човек (ръчен).

  2. Автоматичен (auto extract, auto abstract) - съставен ал го-
    ритмично с помощта на ЕИМ.

Ако се опитаме схематично да представим основните разно-
видности на двата вида реферати - индикативен и информати-
вен, можем да си послужим с блок-схемите, показани на фиг. 8
и фиг. 9. В допълнение можем да отбележим, че рефератът е
носител и на други типологични черти, присъщи на реферира-
ния документ. Такива черти могат да бъдат характерът на ин-
формацията, отделните семиотични елементи и други жанрови
признаци, въз основа на които може да бъде продължено групи-
рането на реферата. Интерес представлява разграничаването
на рефератите на различни документи, като например на научна
статия, научна книга, отчет за НИР, описание на изобретение и
други, чиито особености ще бъдат разгледани в следващата глава.
Значение за класифицирането има и мястото на публикуване на
реферата - в реферативно списание, в Експрес информация, в
самия първоизточник и т.н.
106

Фиг. 8. Блок-схема на индикативен реферат

107

ГЛАВА 6

РЕФЕРАТИ НА РАЗЛИЧНИ
ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ

Реферати могат да се съставят на различни видове доклтмен-
ти. Практиката показва, че най-много реферати се съставят на
научни статии, научни книги (монографии), сборници с на)^-
ни статии и доклади, отчети за НИР, дисертации, патенти, т. е.
на научните документи поради редица предимства, които те
осигуряват за учените и специалистите.

6.1 Реферат на научна статия

Могат да се съставят няколко вида реферати на начните ста-
тии в зависимост от тяхното предназначение и мястото на пуб-
ликуването им. Важна особеност на рефератите на научните
статии е разграничаването на техния характер - теоретичен или
приложен. Теоретичната статия обикновено съдържа разсъж-
дения, сравнения, словесни доказателства и обосновки. При-
ложната статия съдържа предимно условията за провеждане и
описанието на самия експеримент, на резултатите от него, на
изводите, направени върху базата на експеримента, описание
на технологии и др.

Често се срещат следните разновидности на рефератите на
научна статия в зависимост от месторазположението.

Пристатишшят реферат {back of the article) като правило
е индикативен. Помества се или след заглавието на статията,
или след края на текста й, т.е. самата статия е налице. В него се
дава обобщено съдържанието на статията, посочват се основ-
ните аспекти на разработвания и разглеждания проблем и се
излагат получените резултати (Guidelines, 1984).

Пример за пристатиен реферат:

Информационна култура и национална безопасност. // Сквор-

108

109

~ " "■•"-

цов Л. В. / НТИ, сер. 1. 1997, № 9, с. 34-38.

Изследват се новите тенденции в теоретичното осмисляне на проб-
лема на информационната култура, свързани с осигуряването на на-
ционалната безопасност. Разкрива се понятието "културен лаг" в сфе-
рата на информационното осигуряване на органите на държавната
власт. Изучават се виртуалната реалност на безопасността на общест-
вото, различните видове и аспекти на информационните катастрофи.

За рефератите, поместени на отделна страница с реферати в
продължаващи издания, има разработен български стандарт,
хармонизиран с международния на ISO - БДС 5122:2004. Съг-
ласно изискванията на посочения стандарт рефератите на ста-
тиите от съответния брой на изданието се разполагат на отдел-
на страница, поместена в началото или в края на този брой.
Рефератите се разполагат в блокове, обикновено в две колони, а
в началото на страницата има заглавна част, съдържаща основ-
ните данни за изданието. Страницата с реферати освен на езика
на изданието трябва да се представи и на поне още един език.
Обикновено тези реферати подобно на пристатийнитеоСа ин-
дикативни, тъй като читателят разполага и може да прочете ста-
тията, публикувана в съответния брой на изданието. Подробни-
те изисквания към страницата с реферат и към самите реферати
са регламентирани в цитирания стандарт (БДС, 2004).

Краткият реферат се публикува най-често в реферативните
издания и може да бъде както информативен, така и индикати-
вен. Кратките реферати се предпочитат и в реферативните бази
данни, включително и в тези, достъпни в Интернет. Причините
за това са комплексни: оптимизиране на обема на изданието,
респективно базата данни при осигуряване на необходимата
информация при по-изгодни условия.

Разширеният реферат включва достатъчно подробни сведения
за разглеждания в статията обект, както и допълнителни данни,
свързани с автора и темата. Разширените реферати са обикновено
информативни и често заменят четенето на самата статия. Тук тряб-
ва да отбележим, че е голяма разликата и е различно предназначе-
но

нието на краткия и на разширения реферат.

Типичен пример за приложението на различните реферати са
изданията от вида "Експрес информация".

Разширеният реферат, публикуван в "експрес информацион-
ните" издания, е с много голям обем. Той е достатъчно инфор-
мативен и с успех може да замени четенето на статиите. Съста-
вя се обикновено за статии в областта на естествените и техни-
ческите науки (International, 1979).

Примери за различни реферати на една и съща научна статия:

Препоръки за написване на реферат на научна работа. Рекомен-
дации по написанию рефератов научных работ. Шулов, Л. Ренадр, Т.
Коппель, С. // Ж. Всес. химич. обш-ва им. Д. И. Менделеева. 1981, 26,
5, с. 547-557. (рус)

Пример за разширен реферат от реферативно списание

Определя се понятието "реферат" като най-важна форма на инфор-
мация на съвременното равнище в развитие на науката. Формулират
се общите изисквания към авторските реферати, а също така и към
рефератите, публикувани в РЖ (висока оперативност, регламентиран
обем, стил на изложение, терминология и пр.) Дават се някои препо-
ръки за написването на реферати и в частност е представен възможен
план на изложението, критерии за подбор на материала от публикаци-
ята в текста на реферата.

Посочва се наличието на тясна връзка между основните елементи от
съдържанието на реферирания документ и логиката и структурата на
реферата. Отбелязват се особеностите при написването на реферата за
РЖ Химия. Дават се определения на понятията реферат и анотация.
Обсъждат се структурата на реферата, принципите за въвеждане на
съкращения и условни означения, начините за написване на химически
формули.

Дават се препоръки за написването на реферати на патенти. Разг-
леждат се специфичните особености на рефератите от различните раз-
дели на РЖ Химия. Отбелязва се нарастващата роля на автореферати-
те в реферативните служби, разглеждат се недостатъците на такива
реферати. Библ. 18. Автореферат

Пример за пристатиен реферат

111

Дадено е определение на понятието "реферат". Формулирани са об-
щите изисквания към авторските реферати. Дадени са някои препоръ.
ки за написването на реферат. Посочена е разликата между реферат и
анотация. Отбелязана е ролята на авторските реферати.

6.2 Реферат на научна книга (монография)

За начните книги също могат да се съставят различни видо-
ве реферати, но се предпочитат прикнижните (back of the book),
кратките и разширените реферати. Чрез рефератите учените
и специалистите трябва да получат информация за новото, кое-
то съдържа монографията. За разлика от художествената лите-
ратура и някои други видове книги, за които се съставят анота-
ции, за научната книга предпочитанието е към реферата. Това е
обяснимо, тъй като целта на реферата е да разкрие накратко
самото съдържание на книгата, без да се дава явна оценка или
препоръка за нейното използване.

Когато рефератите са поместени в самите книги, те се нари:
чат прикнижни и обикновено се съставят за книгите в област-
та на естествените, техническите и обществените науки. Основ-
ната роля на тези реферати е да подпомогнат читателя да вземе
решение относно четенето на самата книга.

Разширени реферати по правило се съставят за чуждестран-
ните книги, от които в страната има само един или няколко
екземпляра, т. е. техният брой е ограничен. Целта в такива слу-
чаи е да се разкрие по-подробно тяхното съдържание, за да бъ-
дат информирани и потребителите, които нямат достъп до ори-
гиналите.

Пример за реферат на монография:

Квалпмстрнчии методи за оценка качеството на реферата. Об
оценке качества реферата методами квалиметрии. Бороховр Э. М.
ВИНИТИ. 1983. 178 с

Разглеждат се критериите за оценка на качеството на реферата като
основна информационно-комуникативна единица в системата на на-
учната комуникация. Обосновава се целесъобразността на приложе-

112

е на квалиметричните методи за оценка на качеството на реферата.
Описва се модел на качеството на реферат, представляващ многорав-
нИщна йерархична структура. Към реферата може да се прилага алго-
питьм ^а оценка на качеството, който се използва в теорията на квали-
щетрията и който е разгледан подробно.

Библ. 117. Л. Н.

6.3 Реферат на научен сборник

Един от най-трудните проблеми на реферирането с реферира-
нето на сборници. Това рефериране не винаги влиза в привич-
ните схеми. Оптималният метод за рефериране на сборници е
тематичното, а не постатийно изложение на съдържанието на
сборника. В този случай статиите или докладите се групират по
няколко основни проблема и по този начин вниманието се кон-
центрира върху най-важните статии или научни доклади и
въпроси, а по-несъществените се изпускат.

Пример:

Трудове от Международния семинар "Диалог'96" по компютърна
лингвистика и нейното приложение. Пушкнпо, 4-9-ман 1998. М.,
1998. 305 с

За обсъждане на семинара се предлагат следните теми: системи за ав-
томатична обработка на текста; синтаксис, семантика, прагматика и тях-
ното взаимодействие; теоретична и когнитивна лингвистика; диалог и
реч; интерфейси на естествени езици; разбиране на свързан текст и мо-
дел на предметната област. Най-голям интерес предизвикват областите:
формални модели на езика (20 доклада); модели на взаимодействие и
дискурс (15 доклада); семантични и гогнитивни изследвания (14 докла-
да); приложни системи (13 доклада). Г. С

Този метод обаче не винаги е приложим, особено ако статии-
те или научните доклади в сборника са с различна тематика и
не са свързани помежду си. В тези случаи за предпочитане е да
се съставят страници с реферати към изданието по БДС ISO
5122:2004, независимо дали сборникът е еднократно или про-
дължаващо издание.

113

6.4 Реферат на отчет за НИР

Всеки отчет за отделен етап или за завършена научноизсле^Ц
вателска разработка (НИР) се съпровожда от реферат. Тов|Я
изискване на инструкцията, която регистрира отчетите както!
нас, така и в чужбина. Текстът на реферата за НИР трябва д^
бъде единен, поради което смисловите акценти са обвързани!
подредени последователно и водещи до най-главното - резултЦ
тите от НИР. Затова за предпочитане е да се прилага методът
аспектното рефериране на текста. Всеки аспект трябва да се с*
дели като самостоятелен абзац и да се запише с кратки израз;
състоящи се предимно от информативни думи и отглаголни с;
ществителни. Рефератът трябва да започва с посочване на пре;
мета или основната тема на разработката, областта на знан»
то, към която се отнася, целта на разработката. В отделен абзац ц
дават сведения за обекта или предмета на изследване, използвани-
те методи, вида на разработката, областта на приложение на п
лучените резултати, както и условията, при които е проведено изт
следването (географски, климатични, агроекологични, агрохимич-
ни и др.). Най-важно място в текста на реферата трябва да наме-
рят основните резултати, научната им стойност, ефективността,
полезността и реализацията им, препоръки за внедряването им. В
реферата се включват характеристики на изследването - неговите
съставни елементи, съществени особености, с които получените
резултати се различават от вече известните, сведения за научно^
техническия и икономически ефект.

В края на реферата се посочват характерът на илюстрациите,
броят на таблиците, на използваните източници, броят на томо-
вете на отчета, обемът им и др.

Смята се, че оптималният обем на реферата на отчета за НИР
е около 1200 печатни знака или 20 реда. Тези реферати обикно-
вено са авторски. Те се съставят предимно за реферативните
бази данни на различните държави на английски или на още
един език.

114

Пример за реферат на отчет за НИР:

Калушсв Г. Методика за системен анализ на потенциала за ре-
шаване на стратегически научно-технически проблеми и за опре-
деляне насоките на неговото развитие.

Изследван е необходимият инструментариум за анализ на състояни-
ето на кадровия потенциал на страната, свързан с разработване на
даден стратегически научно-технически проблем, и са очертани изиск-
ванията към неговото бъдещо развитие при отчитане на три групи
фактори: професионален опит и възможности на кадрите, изисквания
на социалната практика и тенденциите на научната и приложната дей-
ност във водещите страни в света. Методите, използвани в разработ-
ката, включват: експертни оценки, структурирани интервюта, крос-
импакт анализи, имитационно моделиране. Разработена е методическа
процедура със съответните инструкции за приложение и работна до-
кументация. Същата дава възможност за анализ и оценка на взаимно-
то влияние на трите групи фактори. Експерименталното приложение
на методиката (частично в три проблемни области и цялостно по от-
ношение на един стратегически научно-технически проблем в област-
та на биотехнологиите) показа нейната целесъобразност. Резултатите
от прилагането съдържат информация, необходима за правилното на-
сочване изследователската дейност на всички равнища на управление
- държавни органи, ръководство на изследователски звена, отделни
изследователи. Библ. 87, Прил. 9, Табл. 7, Сх. 7.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Похожие:

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат представляет собой сжатое логическое изложение содержания
Задача реферата – изложение основных идей, содержащихся в конспектируемых книгах или статьях. Реферат не предполагает самостоятельного...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconУчебный план «Психология делового общения и этикет» Цель: повышение квалификации
Определение понятия «общение», его содержание, цели, виды, стороны и функции. Стили общения

Реферат възникване, определение и функции 9 iconТема 3: «Основные функции самоменеджмента: формулирование и постановка...
Определение приоритетов, составление распорядка дня и организация трудового процесса, самоконтроль и корректировка целей 9

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат на тему «Доход и прибыль»
Это определение является полным, поскольку не включает в число доходополучателей тех, кто уже или ещё не может участвовать в экономической...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат как целостное научное произведение можно выстроить только...
Конечно, написать исследовательский, творческий реферат – дело непростое. Чтобы с ним справиться, необходимо консультироваться с...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconВопросы и задания: Дайте теоретическое определение следующих понятий
Дайте теоретическое определение следующих понятий: сатира, памфлет, карикатура, юмор, ирония, сарказм, абсурд, гротеск, фантасмагория,...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconНарушения мочеиспускания Нарушение функции внутренних органов может...
Нарушение функции внутренних органов может быть проявлением патологических изменений в нервной системе, однако значение нервной регуляции...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconПлан Проведения осенней экскурсии «Золотая осень» От 14 октября 2013года....
География и биология фенологические наблюдения за природой, определение азимута предметов на местности, определение сторон горизонта...

Реферат възникване, определение и функции 9 icon2013 Синтаксический строй души – или сознающая себя душа (Заметки...
Бориса Пастернака «Определение души») // «Объятые в тысячу охватов». Сборник материалов, посвященный памяти Евгения Борисовича Пастернака...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconЗаболевания, поражающие лицевую часть, язык, пищевод, гортань и ухо...
Нарушения cn VIII (вестибулярного нерва) обсуждаются в главе 8, а нарушения черепно-мозговых нервов, иннервирующих ухо и глаз, описаны...

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции