Реферат възникване, определение и функции 9
НазваниеРеферат възникване, определение и функции 9
страница8/14
Дата публикации15.06.2014
Размер1.99 Mb.
ТипРеферат
literature-edu.ru > Рефераты > Реферат
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
глава, раздел, подраздел и т. н.

Пример:

Мстадашш, пълнота на търсенето п реферати: винаги ли рефе-
ратите надеждно отразяват ценността на документа? Metadata,
recail and abstracts: Can abstracts ever be reliable indicators of
document value? / Wheatley A. // Asiib. proc. 1997, vol. 49. N=8, p.
206-213.

Изучават се рефератите в 7 предметни търсещи системи на Интер-
нет (Eurofcrret, Excit, Infoseek, Lycos Top 5%, Magrllan, WebCrawIer,
Yahoo!), пет предметни шлюзове (ADAM, EEVL, NetFirst, OMNI,
SOSIG) и три интерактивни БД ( ERIC, ISI, LISA). Определят се тех-
ните физически характеристики (обща дължина, дължина на думите
и изреченията, оценка за четене), пълнота на отразяване на предмет-
ното съдържание на документите, отразяване на допълнителни или
специални аспекти на оригиналния документ (библиография, табли-
ци, формули, рисунки, географски ограничения на съдържанието на
документа). Сред рефератите за отделните видове документални из-
точници са открити както значителни различия, така и устойчиви чер-
ти на сходство. Рефератите в търсещите системи на Интернет обикно-
вено са най-кратки, а в интерактивните БД - най-дълги. Рефератите в
двете категории са най-информативни, но степента на отразяване на
такива характеристики като таблици, библиография и географски ог-
раничения е доста ниска. Рефератите в шлюзовете на Интернет са най-

97

задоволителни. Обсъжда се търсенето на рефератите в мрежата и ро-
лята на техни подобни аналози. Табл. 6. Библ. 17. По резюме

5. 5 По съдържателна структура на информацията

По съдържателната структура на информацията рефератите
се разделят на:

1) Фактографски реферат (factographic), който отразява ре-
алните събития, изделия, материали, технологически процеси,
конкретен производствен опит и др.

Пример.

Новата система NAISS за поддържането на реферирането и ин-,
декспрансто /Iwashima Mari. Onrain kensaku. 1996, vol. 17. 1-2, p.
10-17. Яп. Рез.на англ.

В Японския център за научна и техническа информация е разрабо-
тена нова система NAISS за поддържане на процесите на рефериране-
то и индексирането, в частност за поддържане на създаването на БД и
операциите при въвеждането. В резултат на това процесите трябва да
станат по-системни, да се подобри ефективността на труда, да се по-
виши качеството на БД, да се ускори подготовката на отчетите и се
съкратят разходите. Системата е въведена в действие от 1994 г. Пред-
лага се нейното кратко описание. Ил. 7. Библ. 2. По резюме

2) Концептографски реферат (conceptographic), разкриващ
теории, идеи,- хипотези, методи и др.

Пример:

Към въпроса за съотношението на книговедската и документог-
рафската концепции на библиографията. ПерспелкинаА. Библ. дело
на пороги 21 в. Москва. 1998. с 47-58. Рус.

Двете посочени концепции имат различни представи за границите,
състава и задачите на библиографската дейност, за общата структура
на библиографията като обществено явление. Но принципни разли-
чия между тях няма: те се отнасят между себе си като по-тясно и по-
широко понятие. Разглеждат се особеностите на двете концепции и се
прави обоснована хипотеза за използване на системния подход за раз-
криване на техните методологически и специално-научни страни, като
се определя тяхната специфика. Е.К.

98

5. 6 По степен на свиване на текста

По степен на свиване на текста на първичния документ рефе-
ратите биват:

 1. Анкетен реферат (skeleton, questionary abstract), съставен
  по стандартизирана схема с предварително съставена анкета.
  Този реферат по същество представлява съвкупност от отгово-
  ри на предварително формулирани въпроси. Ролята на въпроси
  могат да играят отделните тематични аспекти или конкретни
  запитвания на потребителите. Семиотичните форми ка този
  реферат могат да бъдат най-различни - във вид на свързан текст,
  телеграфен стил, таблици и т. н. Най-ефективно при решаване-
  то на информационните задачи на търсенето в такива случаи е
  описанието на социална информация, когато е важно да се пред-
  ставят стандартизирани, унифицирани структури. Затова по
  принцип се използва обща еднотипна анкета.

 2. Схематичен реферат (schematic). Особеността на този вид
  реферати е почти пълното отсъствие на текстова информация в
  собствено реферативната част. В реферата обикновено се дават
  формули на химически съединения или се представят символ-
  но структури на материали и др. Този реферат се използва за
  по-голяма нагледност, облекчаване на възприемането, анализа,
  оценката, повишаването на информативността. Илюстрацията
  може да бъде заимствана от първичния документ или да бъде
  направена на базата на преработен текстов или илюстративен
  материал. Графики, диаграми, формули са най-ефективни при
  отразяването на количествените зависимости в документалната
  информация. Рисунки, чертежи, фотографии имат по-конкрет-
  но предназначение, тъй като са по-ефективни при отразяването
  на качествените зависимости в документалната информация.

Пример:

1.51.123. Патентната информация - информационен ресурс. Ар-
сенова, И. ИНСО, 1994, № 7-8, с 6-9 (бълг).
Показани са различни източници на патентна информация.

99


3) Телеграфен реферат (telegraphic) - формализиран рефе-
рат, външният вид на който съответства на телеграфния стил.
Съдържанието му се състои от кратки изречения или набор от
ключови думи. Използва се за констатация на наличието на оп-
ределени сведения от анализиран документ, допълващи библи-
ографското описание.

Съдържателната част на такъв реферат може да се състои от
набор от ключови думи, изреждане на цифрови данни, характе-
ристики, оформени във вид на изрази, но без свързващи уводни
думи и др.

Пример:

04.05-13Б.106 Аппроксимация частными суммами рядов Фурье
на одномерном и двумерном торах. Approximation by the partial
sums of Fourier series on the one- and two-dimensional torus. Morlci
F. Functions, Series, Operators: Alexits Memorial Conference, Budapest,
Aug. 9-13, 1999. Budapest: Janos Bolyai Math. Soc. 2002, p. 297-
319. Англ.

100

В основном, обзорная статья по проблеме аппроксимации суммами
фурье ограниченных функций из /Л, функций с ограниченной вариа-
цией, сопряженных функций с ограниченной вариацией одной и двух
переменных. Во многих оценках используется величина осцилляции
по отрезкам, на которые разбивается основной интервал. Если fSnif,
ху — частные суммы ряда Фурье функции.Ддг) и x(t) =J{x " t) =J[x + t)
"2f[x\

то osc(e, /) = supfle (t) " е (/_)| : /, {_ е //

Для функции двух переменных^*, у)

ex,v(f, и, v) Х " "• У "v) +ЛХ + и. У " V)+Ax " "■ У + v) +.А* + "> У
+ v)"4ftx.y);

и osc(X, /1 412) = sup/]e(w, v) " е (и_, v) " е (и, vj + е (ы_, v_)|:

и, v е /1 и «_, v_ е 12}.

В. Баскаков

5. 7 По форма на изложение

По форма на изложението на текста рефератите биват:

 1. Текстови реферат (textual), в който основната част е тек-
  стова. Допуска се наличие на илюстрации, формули с цел улесня-
  ване възприемането му от читателите.

 2. Реферат с формули, в който се допуска използването на
  формули.

Пример:

10.Ж.324. Взаимодействие на макроцикличнп основания на
Шнф с повърхности на аеросплавн /Каталов Г. А., Манолова А.
В., ТСЗИСИ на доклади на конференция по химия от 4.8 - 8.8. 1998
г. в Москва. 1998, с 231. Рус.

С помощта на метода на UK спектроскопията е показано, че взаимо-
действието на макроциклите на Шиф се базират и изчисляват по фор-
мулата:

[I, R№ =Н, ОМе; RI = (СН2)8, СН2 СНО)2 СН2 СН2 ,
(Ме2 NHCH2 )2]

Със силанолни групи аеросплави се осъществява по много-
цикличен механизъм. Многофрагментната молекула зависи от
строежа на I.

1013) Табличен реферат (tabular) - съставен върху основата на
фасетния анализ на текста. В него информацията от първичния
документ се разполага в паралелни колони, които образуват таб-
лица. Той се съставя ако е необходимо да се предаде на доку-
менталната информация съпоставима форма, да се повиши наг-
ледността, особено когато в реферирания документ съответните
данни, най-вече статистическите и параметричните, са раз-
хвърляни или просто се изреждат в текста. Тази таблична фор-
ма е ефективна при рефериране на няколко документа, тя е ико-
номична и от гледна точка на обема на изданията. В таблица
може да бъде изложена информация в каквато и да е знакова
форма (словесна, цифрова, изобразителна и т. н.). В зависимост
от целите на реферирането характерът на таблиците може да
бъде най-различен - справочен, аналитичен, динамичен, струк-
турен. Таблиците и графиките са взаимозаменяеми и затова има
възможност да се избере оптималната форма на реферата.

Пример:

Към теорията на демографското развитие. Toward a theory of
demographic development. Tabarah Riad. // Econ. develop, and cult,
change. 1991, 19. N= 2, p. 257-276 (англ.).

Критикува се моделът на демографския преход. Предлага се следно-
то построяване: 4 основни променливи: R - среден ефективен репро-
дукционен период (от средната възраст на брак до 45 г.); Р - вероят-
ност за живот на деца до 20 г; С - среден брой деца, които желаят да
имат брак; Sn - средно естествено установяване на децата от всяка
омъжена жена в период R. Последната променлива може да бъде за-
дадена чрез уравнениятаN R

Oil °"~ ~™~™"~~ , oil ,

102

където N е броят равни възрастови групи, на които е разделен перио-
дът R, Ti - естественото равнище на раждаемост, специално за всяка
възрастова група; Е - брой родени деца.

В модела се определя максимума деца, които вероятно ще
доживеят до 20 г.:
RP

М= — ;

Sn

където Sn е желаният брой деца т.е. средният брой деца, разпо-
ложени във времето.

В работата се анализират вариации на промените в различни стра-
ни и региони и се предлагат мерки за политика на народонаселение.
Библ. 80. Ю.Липец

4) Преразгледан реферат (rewritten abstract) - изменен и по-
добрен реферат.

Пример:

Грипп в Вслнкобретанин в 1982-1985 г. Influenza in the United
Kingdom 1982-85. Chakraverty P.Cunningham P. "J.Hyg." 1986,97,
N=2, p. 347-358.


Основа на особеността на грипа през 1982-1985 г. е отсъствието на
увеличена смъртност от грип през зимния период. В този период са
изолирани вирусите на грип A/H1N1 и A/H3N2 и такива при вирус В,
по време на избухване на заболяването (вж. таблицата).1035. 8 По съставител

По съставител рефератите биват:

1) Авторски реферат (auto abstract, author's abstract) -съста-
вен от самия автор на първичния документ.
Пример:

Проблемы за класифициране на библиографските пособии в
трудовете на Н.А.Рубакнн /Хомякова И. Г. // Библиотековедение.
1997. № 5-6. 85-95. Рус.

Статията представляв;] журнален вариант на раздела на книгата "Те-
орстико-методологически проблеми на библиографията в трудовете на
Н. А.Рубакин" (М. 1996. 219 с). Проблемът за класификацията на биб-
лиографските пособия не случайно в течение на целия XX в. се нами-
ра в центъра на вниманието на теоретици и практици в областта на
библиографията и библиотечното дело. Той е много тясно свързан с
проблемите на класификацията на читателските потребности на опре-
делена група и категория читатели, а също така на всички потребите-
ли на библиотеката. От правилното решение на тези взаимосвързани
въпроси непосредствено зависи ефективността на библиотечно-биб-
лиографската работа. Убедително е показано, че идеите и практически-
те решения на Н. Рубакин понастоящем са толкова актуални и значи-
ми, както и в началото на века.

Библ. 14. Автореферат

2) Референтен реферат (professional, abstractor, prepared
abstract)
- съставен от професионалист, познаващ широката
област, по която се осъществява реферирането.
Пример:

Измененият характер па библиотечного дело н паучно-техпн-
ческата сфера през последите 40 години: личен поглед. The
changing nature of scientific and technical librarianship: A personal
perspective over 40 year/Lucker J. //Sci.and technol.Libr. 1998. 17. N=
2.3-10. Англ.

Разкриват се наблюдаващите се в САЩ резки значителни измене-
ния в характера на библиотечното дело в научно-техническата сфера
през последните 40 г., които се отразяват както в структурата и орга-
низацията на литературата, така и в образованието и професионална-

104

а п0дготовка на библиотекарите. Тези изменения влияят на учебните
програми в библиотечните училища и университетите, на набора от
знания и навици, изисквани от професионалните библиотекари. Биб-
лиотечните училища и библиотечните администрации съвместно но-
сят отговорност за създаването на плодотворна и стимулираща среда
за формиране на днешните и утрешни работници в научно-технически-
те библиотеки. Библ.З л.

А. Гуревич

3) Съставен от специалист реферат (subject-expert-prepared
abstract) - информативен или индикативен реферат, съставен
от специалист, който познава предмета и има съответното обра-
зование, специализация и опит.

Пример:

Елсктрофорстнчни проучвания върху протеините на брпяната
(род Chalcalburnus Berg) от водите на България. Ив. Доброволов
н Ж. Георгиев. Acta Zoologica Bulgaria, 1998, decem, 50 (2/3), p.
121-127 (бъл.).

Посредством електрофоретични методи са анализирани водоразтво-
римите протеини, естеразите и лакгатдехидрогеназите при Chalcalburnus
chalcoides от р. Дунав, p. Камчия, p. Двойница, яз. Ботево, яз. Долен
Чифлик и яз. Ясна поляна. Идентифицирани са два вида брияни:
Chalcalburnus chalcoides от р. Дунав и отделен самостоятелен вид от
сладководните водоеми на Черноморското крайбрежие, за които авто-
рите засега се въздържат да дадат ново видово название. Двата подви-
да Chalcalburnus chalcoides schishkovi и Chalcalburnus chalcoides
derjiugini, описани съответно от Chichkoff(1934) и Drensky (1943),
принадлежат към втория идентифициран вид. Електрофоретичните
спектри на водноразтворимите протеини и естеразите са диагностич-
ни на видово ниво. Общите фракции на лактатдехидрогенезата се при-
емат като характерни за видовете, принадлежащи към един и същи
род Библ. 7.

Проф. дбн К. Севов

5. 9 По обем

По обем рефератите се делят на:

1) Кратък реферат (short), чийто обем се намира в устано|
вени от БДС норми.

Пример:

Какво трябва да знаем за цитирането на научни работи? Co nalexj.
wiedziec о cyrowaniach prac naukowycli/ Wroblewsky And.//Spr.nauki-
1996. N=2. p. 3-8. Пол.

След кратки общи сведения за указателя SCI се разглеждат впро
сите за цитирането само по първи автор, преимуществено отразени i
указателя на англоезичните публикации, на различни по обем публи*'
кации в различните дисциплини. Табл. 1. Библ. 23.

Е.К,|

2) Разширен реферат (augmented, extended) - този, чийто обем1;
не се ограничава от БДС и може да съставлява 10-15 % или 1/8!
от обема на първоизточника.
Пример:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Похожие:

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат представляет собой сжатое логическое изложение содержания
Задача реферата – изложение основных идей, содержащихся в конспектируемых книгах или статьях. Реферат не предполагает самостоятельного...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconУчебный план «Психология делового общения и этикет» Цель: повышение квалификации
Определение понятия «общение», его содержание, цели, виды, стороны и функции. Стили общения

Реферат възникване, определение и функции 9 iconТема 3: «Основные функции самоменеджмента: формулирование и постановка...
Определение приоритетов, составление распорядка дня и организация трудового процесса, самоконтроль и корректировка целей 9

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат на тему «Доход и прибыль»
Это определение является полным, поскольку не включает в число доходополучателей тех, кто уже или ещё не может участвовать в экономической...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат как целостное научное произведение можно выстроить только...
Конечно, написать исследовательский, творческий реферат – дело непростое. Чтобы с ним справиться, необходимо консультироваться с...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconВопросы и задания: Дайте теоретическое определение следующих понятий
Дайте теоретическое определение следующих понятий: сатира, памфлет, карикатура, юмор, ирония, сарказм, абсурд, гротеск, фантасмагория,...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconНарушения мочеиспускания Нарушение функции внутренних органов может...
Нарушение функции внутренних органов может быть проявлением патологических изменений в нервной системе, однако значение нервной регуляции...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconПлан Проведения осенней экскурсии «Золотая осень» От 14 октября 2013года....
География и биология фенологические наблюдения за природой, определение азимута предметов на местности, определение сторон горизонта...

Реферат възникване, определение и функции 9 icon2013 Синтаксический строй души – или сознающая себя душа (Заметки...
Бориса Пастернака «Определение души») // «Объятые в тысячу охватов». Сборник материалов, посвященный памяти Евгения Борисовича Пастернака...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconЗаболевания, поражающие лицевую часть, язык, пищевод, гортань и ухо...
Нарушения cn VIII (вестибулярного нерва) обсуждаются в главе 8, а нарушения черепно-мозговых нервов, иннервирующих ухо и глаз, описаны...

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции