Реферат възникване, определение и функции 9
НазваниеРеферат възникване, определение и функции 9
страница7/14
Дата публикации15.06.2014
Размер1.99 Mb.
ТипРеферат
literature-edu.ru > Рефераты > Реферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

80

трейдер Ю.// Библиография. 1998. № 2. с 48-56.

2. Ако заглавието на реферата не съвпада със заглавието на ре-
Лерирания документ и когг.то доклтментите сп на чужд език, се дава
пълното библиографско описание след заглавието на реферата по
следната схема:
Г Заглавие на реферата, различно от заглшнето на документа Заглавието на документа
Автор. Пълно библиогра(|«ко описание на реферирання документ. |

Примери:

Телсработа н библиотеки. Teleworking and libraries / Deider
Clemens//FID News Bui!.-1997-47, N=11-12, 284-288 p. англ.

Делова среда и затруднения при проникването на новата фир-
ма на пазара: доказателство от международни данни. Business
Environment and Firm Entry: Evidence from International Data, Leora
Klapper. Luc Laeven и Raghuram Rajan, World Bank
Policy Research Working Paper No.: 3232, March 3, 2004 (англ.)

Причините да се даде предимство на заглавието, а не на автора, са,
че реферати се правят на всички видове документи, но те са особено
необходими за научната и техническата литература. Там изследвания-
та обикновено са резултат от труда на големи научни колективи и пот-
ребителят се интересува предимно от институциите, в които са из-
вършени изследванията и работят авторите, или от новите теми, които
са разработили.

4.2 Изисквания към реферативната (основната) част

Реферативната (основната) част трябва да отразява:

 1. обекта, т. е. темата, предмета, характера и целта на работата;

 2. използваните методи - те се описват ако са нови или доста-
  тъчно интересни;

 3. постигнатите конкретни резултати - посочват се конкрет-
  ните резултати, които имат значение и са важни за решаването
  на практически задачи;

 4. изводите, оценките, предложенията и други подобни, опи-
  сани в реферирания документ;

81

5) областта на приложение.

При това основната част не трябва да се повтарят сведенията!
които се съдържат в заглавието и в библиографското описаний
на документа. Те трябва да се избягват. Добре е да се избягват?
излишните въвеждащи изрази, фрази, като например: авторъщ
на статията разглежда, изследва, описва...

Препоръчва се формули, таблици, илюстрации да се включг|
ват в реферата само ако без тях е невъзможно да се разкрие съ-|
държанието на документа, когато отразяват резултатите от из-jjj
вършената работа или облекчават възприемането на съдържа-i
нието на документа и съкращават неговия обем.

Фамилиите, наименованията на институциите, на изделията, "\
географските и собствените имена трябва да се изписват и щМ
сочват на езика на оригинала. Допуска се транскрибирането или, s
транслитерирането им, когато са на труднодостъпни езици.

Посочените по-горе изисквания се отнасят предимно за рефе- I
рата на научни документи, тъй като най-често това са рефери-
раните документи.

)

4.3. Изисквания към справочната част

Справочната част на реферата е от значение за неговото иден-
тифициране и към нейните елементи има определени изисква-
ния

ния.

реферативного списание.

Приема се, че ако е добавена буква към цифровата индекса-
ция на реферата, тя означава вида на документа: К - книга, П -
патент, С - стандарт, Рец. - рецензия, Дис. - дисертация, Деп. -
депозиран ръкопис, Ж - ново списание и т. н.

Например:

3.59.22. К. Лингвистика и методика. Сверлов В. С М., На-
ука, 1997. 321 с

3.59.645. П. Устройство за записване на информацията
[принтер, копирен или факс апарати] Watanabe Funuko. Japan

3.59.701. С. БДС 2497-87. Библиографски данни в книгите

4.99.299. РЕЦ. Изчислителни системи в библиотеките.
Swihart Stanley, Computer systems in the libraries: a hand book
for managers and designers.


Когато рефератите се поместват в реферативни издания, ре-
дакторите могат да използват препратки или да включват забе-
лежки.

Задължително е рефератите да са подписани от референта. С
това от една страна рефериращият излиза от анонимност и се
подчертава неговата отговорност, а от друга страна името на
референта може да даде известна представа за качествата на
реферата.


Препоръчва се рефератът да се съпровожда от класификаци-
онни индекси на една или няколко класификации и информа-
ционни езици - Универсалната десетична класификация (УДК),
Международната патентна класификация (МПК), тезауруси,
рубрикатори и др.

Регистрационните номера на рефератите облекчават потреби-
телите при намиране на търсените от тях реферати, особено ко-
гато те са включени в реферативните издания или БД. Напри-
мер: per. № 8.59.89 в РЖ ВИНИТИ означава, че рефератът е
публикуван в брой 8 на 59 серия "Информатика" под номер 89 в

82

83

Глава 5
ВИДОВЕ РЕФЕРАТИ

Дефинирането на термините и техните определения, както и
разработването на проблемите на класификационните форми
за преработка на научната информация и съответстващите й
документи, са въпроси, изискващи специално задълбочено из-
следване. В продължение на много години изследователите пред-
приемат различни опити за разработване на класификация на
рефератите върху основата на разнообразни признаци - доми-
ниране на определени функционални свойства, особености на
структурата, лингвистични характеристики, знаков обем и т. н.
(Симон, 1963). Няма съмнение, че в основата на определението
на процеса рефериране лежи методът за разкриване на съдър-
жанието на първичния документ. Но това не изключва най-тесни
връзки при изучаването на формата на преработването на научна-
та информация с изследванията на съдържанието и характера на
развитието на науката, научния процес като цяло, а също така
въпросите на научните връзки на съвременния етап от развитието
на науката, изучаването на отделните конкретни области и др.
Именно там лежи ключът за разбирането на формите, главните
параметри на областта, определянето на основните закономер-
ности, по които се осъществява процесът на рефериране.

В литературата се срещат много опити за детайлизиране на
понятието "реферат". В този смисъл може да бъдат посочени
следните видове реферати:

 1. Обикновен реферат {conventional, bibliographical-data first,
  informative abstract, mystery story), при който на първо място се
  посочват библиографските данни, а текстът, който се дава до-
  пълнително към тях, информира за същността на работата, за
  прилагани методи, за резултати и изводи.

 2. Реферат, състоящ се най-вече от "тематични"' изречения
  {finding - oriented, topical - sentence -first, informative abstract).

84

Неговата основна функция е да ориентира потребителите при
търсенето на документи. За носители на информация се смятат
най-често новите сведения, съдържащи се в първата тематична
фраза. Посочват се също изводите и/или препоръките. Библио-
графските данни се фиксират в края на реферата.

3) Реферат {title first), при който в началото се посочва наиме-
нованието на документа, допълнително се дават тематични
фрази, ориентиращи читателя към новото в даден документ.

По-сериозна класификация може да се състави в съответст-
вие с определени критерии за класификация на рефератите, ко-
ито можем да разделим на първостепенни и второстепенни.

По първостепенните критерии рефератите могат да се типи-
зират по следния начин.

5.1.По функционално предназначение

По критерия функционално предназначение рефератите се раз-
делят на две големи групи, в които степента на отразяване на
съдържанието на първичния документ е различна.

Информативен реферат {informative, informational,
comprehensive abstract), който разкрива какво е изложено в до-
кумента.Това е реферат, който може да се третира като доста-
тъчно пълен документ, съобщаващ определени сведения. Той
съдържа основните идеи на документа и фактическите данни.
В състава на такъв реферат влизат най-важните положения от
документа, аргументацията на автора, сведения за приложени-
ето и използването, количествени данни, сведения за използва-
ните методи, оборудване и др. Този реферат може да се опреде-
ли като кратко изложение на основните данни, факти и изводи
от първичния документ, имащи ценен принос в общата система
От знания или полезни за определен кръг читатели. Информа-
тивният реферат включва основната фактографска информация
от първичния документ в аспектно изложение. Отговаря на
въпроса: какво се казва/говори в първоизточника?

85

Пример:

Библиотеката като научно понятие. Библиотека как научное
понятие./ Столяров Ю.Н. // Библ. дело на пороге 21 в.: Тез. докл. Я
съобщ. Междунар. научн. конф. Москва, 15-16 апр. 1998. ч. 1. М.
1998. с. 56-57. Рус.

Прието е библиотеката да се разглежда като информационно, кул-
турно и образователно учреждение. Фактически библиотечното учреж-
дение е частен случай на библиотеката като научно понятие. Извън
границите на библиотечното учреждение съществуват много голям брой
лични (частни, семейни, персонални) библиотеки с фондове, преви-
шаващи дори фондовете на библиотеките за обществено ползване и
удовлетворяващи повече от 80 % от населението с документална ин-
формация. Библиотеката следва да се разглежда като принадлежаща
на цялото общество, на негова част или на негов отделен член за оси-
гуряване с множество документи, съхраняване, формиране и предоста-
вяне на физически и или юридически лица документи за удовлетворя-
ване на техните информационни потребности. Предлага се същността
и информационната функция на библиотеката да се разграничат от
другите документално-комуникационни системи по различни харак-
теристики за множеството документи или документалния фонд.

Сфера за приложение на информативните реферати са преди
всичко реферативните списания. Съображенията за приложе-
нието на информативните реферати в тези списания са:

> тези реферати позволяват информацията от документите,
намираща се в различни, а понякога и в единични издания, да
стане известна на широк кръг читатели;

► информативните реферати са едно от средствата за преодо-
ляване на езиковата бариера;

^ публикуването на информативните реферати е средство за
значително повишаване на оперативността при циркулиране на
информацията;

> информативните реферати са едно от средствата за намаля-
ване на загубите от информация, свързани с разсейването на
публикациите.

Подготовката на информативните реферати е сложен и трудо-
емък процес, който изисква от референта задълбочен смислов

86
анализ на текста, диференциран подход към различните състав-
ни части на първичния документ и квалифициран синтез на
информацията в новия вторичен продукт.

Индикативен реферат (indicative, descriptive abstract), който
съобщава "за какво се говори" в първичния документ. Той
включва описание на основните положения от съдържанието
на първичния документ. Основната цел на индикативния рефе-
рат е да насочи читателя, да го уведоми за появата на съответ-
ната информация, да насочи вниманието му към важен доку-
мент. Съдържащата се в този вид реферати съществена инфор-
мация трябва да бъде достатъчна, за да може читателят да реши
въпроса за целесъобразността от запознаване с целия текст на
документа. Това е кратък реферат, написан с цел да подпомогне
читателите да решат дали да се обръщат към първичния доку-
мент или да се задоволят само с изчитане на реферата. Индика-
тивният реферат показва основните аспекти на съдържанието
на първичния документ. Отговаря на въпроса: каква информа-
ция може да се намери в първоизточника, с каква степен на
пълнота тя е изложена.

Индикативният реферат е основна форма за представяне на
първичния документ и по своята природа играе ролята на сиг-
нална информация. Използва се при системите за избирателно
разпространение на информацията, изпълняващи преди всич-
ко функции на сигнално информиране.

Своеобразна разновидност на индикативния реферат намира
място в автоматизираните информационни системи. Реферати-
те в такива системи се характеризират с определена ясна струк-
тура, включваща преди всичко индикативните признаци. Тези
признаци са белези за свит текст - допълнение към библиог-
рафското описание и ключовите думи, и имащ за цел да разкрие
най-важните формални и съдържателни аспекти на първичния
документ. Формалните признаци характеризират вида на доку-
мента, наличието на илюстративен материал и особеностите на
изложението. Съдържателните индикативни признаци включ-

87

ват аспекта на разглеждане на въпроса, читателския адрес на
документа, числови парам" ри, характеристика на устройства,
описание на методики, основ» и резултати. От индикативните ре-
ферати се формира информационният масив при дадено търсене.
Пример:

Още един път за социалната роля па публичната библиотека.
Еще раз о социальной роли публичной библиотеки / Добрынина
НЕ.// Библ. дело на пороге 21 в.: Тез. докл. и съобщ. Междунар. на-
учн. конф. Москва. 15-16 апр. 1998. ч. 1. М. 1998. с. 33-35. Рус.

Характеризират се историческите стали на транс(1юрмацлята на пред.
ставата за ролята на публичните библиотеки в бившия СССР и в Ру-
сия. Сега библиотеките стават участници в информатизацията на об-
ществото. Този нов образ е резултат от изискванията на държавата и
най-вече на обществото. Дават се данни от социологическото изслед-
ване на оценката за ролята на масовата библиотека от нейните потре-
бители. Предлага се понятието "социална роля на библиотеката" да се
смята за ключово в йерархията на понятията "мисия", "значимост",
"функция" и се разяснява тяхното съдържание. Разкриват се и нак-
ратко се характеризират 5 основни функции, свързани с обслужването
на читателите (информационна, просветна, образователна, възпита-
телна, комуникативна).

Ако се опитаме да навлезем в теорията за разграничаване на
индикативния от информативния реферат, трябва да имаме пред-
вид следното. Основните положения на теорията за комуника-
тивното разчленяване на изказването се свеждат до това, че в
изреченията на каквато и да е формална структура в съответст-
вие с конкретната ситуация на общуването и намеренията на
говорещия или пишещия се открояват два компонента: тема
(логико-граматически субект) - "за какво се говори в изказване-
то", и рема (логико-граматически предикат) - "какво" именно
се говори по дадена тема. Най-разпространената неформална
процедура, която позволява да се разграничат темата и ремата
на всяко конкретно изказване е формулиране на въпроса, на
който в дадения контекст отговаря разглежданото изказване.
Прието е да се смята, че такъв въпрос изразява комуникативно-

88

задание, изпълнявано от даденото изказване. Част от изказ-

ането, съхраняващо се във въпроса, съответства на темата, а
тази част, която не се използва във въпроса, означава какво имен-
но се говори в изказването и се определя като рема.

Например в следния текст:

(1) Всеки от модераторите е свързан с главния библиотекар
и библиотекар, отговарящ за дадена област. {2) При това един
от модераторите е съединен с главния библиотекар чрез въз-
вратни функции.


Не е трудно да се установи, като се изхожда от изказването
(1), че изказването (2) в състава на дадения текст отговаря на
въпроса "по какъв начин един от модераторите е съединен с
главния библиотекар" и съответно се разчленява по следния
начин: [При това един от модераторите е съединен с главния
библиотекар] Т [чрез възвратни функции] R, където Т - тема, а
R - рема на изказването.

Наред с изказванията, чиито тема и рема присъстват експли-
цитно, съществуват и така наречените комуникативно нераз-
членени изказвания, целият лексико-семантичен състав на кои-
то представлява рема, която се отнася към предметите или явле-
нията, известни на адресата на речта от контекста или ситуаци-
ята. В много текстове на реферати практически въз основа на
контекста може да се възстанови темата на изказването.

Всяко изказване, с което не е свързано с тематическа връзка
нито едно от следващите изказвания, се нарича затворено. То-
гава може да се изведе следната закономерност: ако изказване
от индикативен тип в даден текст не е затворено, неговата ин-
дикативност се неутрализира. Тази закономерност позволява да
се формулират критериите за разграничаване на индикативния
и информативния реферат.

Индикативен е този реферат, в които всички затворени из-
казвания са индикативни. Като пример може да се посочи тек-
стът на следващия реферат:

[Излагат се общите изисквания към организацията и конт-

89

i ' Г

рола на библиотечната дейност в условията на пазарен мШ&
низъм] Rr [Разглеждат се различни технологии на работает
на библиотечната система в пазарни условия] R^,. [Показам
са схемите на действие на различните технологии] R

Всички изказвания на дадения реферат са индикативни и
ните теми не са изразени словесно. Всяко от тези изказвания1!
свързано с една обща имплицитно изразена тема [TJ, чийто1
смисъл може да бъде формулиран с помощта на думи°от реф^
рирания документ. Схематично тематическата прогресия на да|
дения реферат има вида, показан на фиг. 6.

[Т.]Фиг. б. Пример за тематична прогресия в даден реферат

Информативен следва да се смята такъв реферат, всички затЦ
ворени фрази на който са информативни. Пример за такъв ре*
ферат е посочен на фиг. 7:

Фиг. 7. Пример за затворени информативни фрази
в даден реферат[Схема, осигуряваща контури на равна интензивност на ин-
дикаторите на морския ехолот,]Т^ [позволява да се получи силна
контрастност на сигналите. ] R, [Изменението на праговото
равнище в такава схема] Т2 [става по десетична степенна ска-
ла по 10 дб за приемници с линейна амплитудна характеристи-
ка.]
Rj [Това] Т3 [позволява да се увеличи различимостта на
метеообразуванията]
R3:90

За определяне на индикативните изказвания със словесно из-
разяване на темата е нужно в реферата да се намира поне една
от изредените в списък № 1 думи. За индикативните изказва-
ния, нямащи словесно изразяване на темата, най-характерни са
сказуемите (и техните деривационни понятия) от списък № 2.

Списък № 1Като информативни се дефинират всички изказвания, които
не са били определени като индикативни (Федосюк, 1978).

Посочени са отделни примери за индикативен и за информа-
тивен реферат.

Пример за индикативен реферат:

Критерии за оценка на извличане фактографски данни.

Bewertungskriterien fur die Extraction faktograpliischer Angaben. Scheller
B. //Doc/Inf.Schriftenr. Inst. Informationswiss. Ertindungsw.und recht
Techn. Hosch. Ilmenau.l981,N=54/l,p. 167-176 (нем).

Обсъждат се понятията "пълнота" и "степен на съответствие" на
извличане на фактически сведения от текстове. Анализират се факти-
ческите данни, неподлежащи на извличане. Дават се разчети на

91.._

плътността на фактическото съдържание (брой факти на единица обещ
от текста) на различни видове информационни съобщения. Разглелс.
до се зависимостта на пълнотата на извличане от обема на текста
Библ. 3

А.Б.
Пример за информативен реферат:

Автоматизирано извличане на фактографска информация.

Automatische Faklenextraktion. Mater Erich.//Z. Phonet. Spraclnviss.aund
Kommunikationsforsch. 1983.36,N=6.p.677-683. (нем. Рез. англ)

Методите за анализ, които следва да се прилагат за извличане на
фактографски данни (ФД) рт текста, са съобразени с лингвистичната
информация и равнището на анализа. Като цяло ФД могат да се ха-
рактеризират като изказвания, състоящи се от името на обекта и под-
чинения му признак. В зависимост от начина на изразяване на този
признак се различават ФД, определени количествено, и ФД. определе-
ни качествено.

По резултатите на изследването се прави извод, че при автоматизи-
раното извличане на ФД може да се мине с минимален брой линг-
вистични правила, като се прави сравнение с елементите на текста със
зададен набор от модели на равнището на граф и верига от графове. В
най-голяма степен този извод е валиден за ФД, които се открояват по
наличие на последователност от цифри след името. Библ. 4.

Автореферат

5.2 По читателско предназначение

По критерия читателско предназначение или тематична
структура на текста рефератите биват следните три вида:

1) Общ (general, common) - съдържа информация, която може
да бъде използвана от широк кръг потребители в определена
област на знанието. Например:

Ссмипогов, Б. И. Методическа принципи на оценката на резул-
татите в разчетите на соцпалноикономическата ефективност от
новата информационна техника. // Вопр. информ. теории и прак-
тики. 1986, №54, с. 118-138 (рус).
Разглеждат се методическите принципи за оценката на социалните

92

резултати в разчетите на социално-икономическата ефективност от
новата информационна техника. Анализират се начините за построя-
ване на множества социално-икономически резултати, отчитани в раз-
четите. Обсъждат се подходи към анализа на натурално-веществените
резултати от прилагането на формулата за икономически разходи на
обществен труд. Дават се методите за оценка на допълнителните со-
циални резултати в разчетите на социално-икономическата ефектив-
ност. Дава се общата последователност за определяне на нормативите
за разходи на постигането на тези резултати. Съблюдаването на пред-
ложените принципи в разчетите ще спомага за провеждане на практи-
чески разчети и усъвършенстване на информационното осигуряване.
Библ. 15.

П.Т.

 1. Специализиран (целеви) (specialized) - той удовлетворя-
  ва определени информационни потребности на определен кръг
  потребители.

 2. Ориентиращ (slanted abstract) - съдържа информация с
  ориентиране към определена дисциплина, проблем или род дей-
  ност (промишлена, медицинска, държавна). При това особено
  внимание се обръща на прилагането на методи, оборудване,
  специфичност на аспекта за получаване на данни и др.

Пример:

A new classroom for environmental education. Нагледно обучение
по околна среда. D. Hall. Park & Recreation. 12,1987, N= 2, p. 36-
45 (англ. Рез. нем).


В САЩ се създават програми за обучение по проблемите на околна-
та среда в училищата. Освен използването на традиционната класна
стая новите програми използват специално създадените центрове за
обучение по околна среда в места, където могат да се изучават еколо-
гичните процеси. Това са обикновено паркове, музеи, ферми, зоологи-
чески градини, заводи и пречиствателни станции за отпадъчни води.
Възможностите за използването на пречиствателните станции за обу-
чение на учащите се нарастват с практическата реализация на чл. 201
от Федералния закон за контрол върху замърсяването. Библ. 15.

Д.Ц.

93

5. 3 По начин на разкриване на съдържанието

Рефератите могат да се групират и по второстепенни критерии ■

По начин на разкриване на съдържанието на първичния
документ, рефератите биват:

1) Конспективен реферат (synoptic) - при него съставителят
съкратено и последователно разкрива съдържанието на целия''
първичен документ.

Пример:

Числен метод за кинематически анализ на зъбчат механизъм. •'
Върбанов X. И., Л. Гелман. //Теорет. и нрнл. Мех. 1992, № 4, щ
17-22. (бълг.).

Предлага се числен метод за кинематичен анализ на зъбчат механи-.
зъм с предавка. Профилът на предавката е даден в таблица. Методът
отчита специфичните особености на работата на ЕЦВМ и позволява
получаването на значения за функции на положението, ъгловата ско-
рост и ъгъла на ускорение на зъбчатото колело на механизма с необхо-
димата точност. Библ. 4.

Автореферат

2) Проблемно-ориентиран реферат (oriented) - вниманието
се насочва върху подбора на отделни фрагменти по темата, проб-
лема или предмета на изследването.

Пример:

Грендапте В.А. Технико-икоиомпчески анализ на конкурира-
щи технологии за съхраняване на документи (на примера на САШ
и Япония). // Вопр. ннфор. теории и практики. 1896, № 54, с 92-
105 (рус).

На основата на технико-икономическия анализ на тенденциите в
развитието на различни технологии за съхраняване на документи (пре-
ди всичко в САЩ и Япония) се разглеждат възможностите за разши-
ряване на сферата на приложение на технологиите на микрофилмира-
нето, определят се областите на най-ефективното му използване. Раз-
глеждат се технико-икономическите характеристики на микрофилми-
рането и другите технологии и области, в които е възможна конкурен-
ция между тях. Описват се основните насоки за създаване на системи
с интефирани технологии за съхраняване на документи. Дават се данни

94

за развитието на пазара на миктрофафията. Особено внимание се от-
деля на тенденциите за развитие на една от най-новите форми на елек-
тронно съхраняване - оптическите дискове. Библ.6.

Автореферат

5. 4. По обхват на реферирания документ

По обхват на реферираните документи рефератите биват:

1) Монографичен {monographic) се нарича рефератът, съста-
вен в резултат на рефериране на монографичен документ. Този
реферат се нарича още еднодокументов.

Пример:

Равновесные ориентации спутника с роторами. Равновесни ори-
ентации на спътник с ротори. Анчев, А. София, БАН, 1992, бълг.
Рез. рус., англ.

Изследват се положенията на относителното равновесие (равновесни
ориентации) на спътник с ротори (спътник-хидростат) по отношение
към орбиталната координатна система. Намерено е многообразието
от възможни положения на относителното равновесие на спътника с
равномерно завъртващи се ротори или със свободни ротори, чийто
център на тежестта се движи по кръгова орбита в нютоново централ-
но поле на сили с постоянна ъглова скорост. В това многообразие са
определени еднопараметрични класове равновесни ориентации, има-
щи самостоятелно значение. Решена е задачата за определяне момен-
та на силите, действащи на роторите. Получени и изследвани са доста-
тъчно условия за устойчивост на равновесните ориентации на посоче-
ните класове. Доказана е възможността за осъществяване на преори-
ентация на спътника само при подходящо управление на роторите.
Наред с получените резултати авторът е изложил и резултати, получе-
ни от други изследователи в тази област. Библ. 135.

П. Пару шев

2) Своден (composite, union), който съдържа сведения по една
тема, но е съставен в резултат на рефериране на група докумен-
ти, както публикувани, така и непубликувани. Сводният рефе-
рат може да се разглежда като сводна аналитична характеристи-
ка на определено съдържание на документи: по една тема или

95

проблем; на произведения на даден(и) автор(и); на един или
няколко езика; на определен хронологичен период. Критерий за
подбора може да бъде каквато и да е характеристика на първич-
ния документ. Семиотичните форми на реферата също могат да
бъдат различни - текстови, илюстративни, таблични или ком-
бинация от изредените. Сводният реферат не винаги трябва да
има характер на свързано литературно произведение. Той може
да представлява определен подбор на подбрани реферати. Та-
кива реферати се използват в реферативните указатели, списъ-
ци, картотеки, критико-библиографските речници и др.

Пример:

Лингвистика и методика: Мсжвуз. сб. науч. тр. /Владимир, гос.
ун-т./ Ред. Марычева Е. П.- Владимир: шд.-во Гос. ун-та, 1997,-
195 c.-ISBN 589368-061-8.

Сборникът включва статии, разглеждащи определени въпроси по
философско-аналитична. лингвистична и методическа насока. Фило-
софско-лингвистичната насока е посветена на системния анализ в об-
ластта на лингвистиката, философското осмисляне на проблемите на
науката като цяло. В лингвистичната насока са написани статии, обх-
ващащи проблемите на семантиката, лексикологията, културологията,
фразеологията, стилистиката. Методическата насока включва пробле-
мите на тестирането, прилагането на ЕИМ, нови подходи към изуча-
ването на граматиката и превода.

3) Аспектен реферат {aspect). Той отразява съдържанието на
документа от определен аспект, като не обхваща цялостното съ-
държание на реферирания документ. За него се говори като за проб-
лемно-ориентиран реферат. Ако при съставянето му се използват
няколко документа, той се нарича своден аспектен реферат.

Пример:

О некоторых философских аспектах библиотековедения / Ива-
нов А.Ю. //Библиотековедение. 1997. № 5-6. с. 53-65. Рус.

От гледна точка на библиотекаря практик се разглеждат философ-
ските аспекти на библиотечного дело, свързани с такива елементи на
библиотечната система като книга (документ) в качеството на носител
на информация, потребители на информация (читатели), комуника-
тивни връзки, възникващи при търсенето на информация, и библио-

96

течни работници, които осъществяват тези връзки. В хода на изложе-
нието се цитират гледните точки на много съвременни и по-ранни руски
библиотсковеди и философи. Библ. 24.

Л. Р.

4) Фрагмептеп реферат (fragment) се използва в случаите,
когато в първичния документ могат да се отделят част, раздел,
фрагмент, отразяващи информационната същност на докумен-
та или съответстващи на «поста вената задача при рефериране-
то.Такива фрагменти могат да бъдат отделни елементи от спра-
вочния апарат, отделните структурни елементи на документа,
илюстративният апарат. Той се съставя и при документи с го-
лям обем, съдържащи разнообразна, многопрофилна в тематич-
но отношение информация, като обхваща само отделни части -
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Похожие:

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат представляет собой сжатое логическое изложение содержания
Задача реферата – изложение основных идей, содержащихся в конспектируемых книгах или статьях. Реферат не предполагает самостоятельного...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconУчебный план «Психология делового общения и этикет» Цель: повышение квалификации
Определение понятия «общение», его содержание, цели, виды, стороны и функции. Стили общения

Реферат възникване, определение и функции 9 iconТема 3: «Основные функции самоменеджмента: формулирование и постановка...
Определение приоритетов, составление распорядка дня и организация трудового процесса, самоконтроль и корректировка целей 9

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат на тему «Доход и прибыль»
Это определение является полным, поскольку не включает в число доходополучателей тех, кто уже или ещё не может участвовать в экономической...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат как целостное научное произведение можно выстроить только...
Конечно, написать исследовательский, творческий реферат – дело непростое. Чтобы с ним справиться, необходимо консультироваться с...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconВопросы и задания: Дайте теоретическое определение следующих понятий
Дайте теоретическое определение следующих понятий: сатира, памфлет, карикатура, юмор, ирония, сарказм, абсурд, гротеск, фантасмагория,...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconНарушения мочеиспускания Нарушение функции внутренних органов может...
Нарушение функции внутренних органов может быть проявлением патологических изменений в нервной системе, однако значение нервной регуляции...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconПлан Проведения осенней экскурсии «Золотая осень» От 14 октября 2013года....
География и биология фенологические наблюдения за природой, определение азимута предметов на местности, определение сторон горизонта...

Реферат възникване, определение и функции 9 icon2013 Синтаксический строй души – или сознающая себя душа (Заметки...
Бориса Пастернака «Определение души») // «Объятые в тысячу охватов». Сборник материалов, посвященный памяти Евгения Борисовича Пастернака...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconЗаболевания, поражающие лицевую часть, язык, пищевод, гортань и ухо...
Нарушения cn VIII (вестибулярного нерва) обсуждаются в главе 8, а нарушения черепно-мозговых нервов, иннервирующих ухо и глаз, описаны...

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции