Реферат възникване, определение и функции 9
НазваниеРеферат възникване, определение и функции 9
страница6/14
Дата публикации15.06.2014
Размер1.99 Mb.
ТипРеферат
literature-edu.ru > Рефераты > Реферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

кументите показват, че броят на елементите не надхвърля десет.

За точното и бързо получаване на информация традиционни^
те реферати вече се изместват от структурните, построени въз
основа на използването на отделни "подрубрики", разположел
ни в определена последователност (например изходно положе^
ние, цел, метод, резултати, изводи). Такива реферати обикнове-
но дават повече информация и се отличавате по-високи качест-
ва, облекчават възприемането на информацията и се приемат
добре от читателите. Освен това структурираните реферати
допринасят съществено за простотата при търсенето на инфор-
мацията. При тези реферати намаляват редица недостатъци от
рода на неправилно употребени глаголни времена, неправилни
логически построения и пр. Структурните елементи в реферата
следва да произтичат логически едно от друго при достатъчно
добра връзка между тях и при правилно използване на време-
ната, пасивния залог, замяна на придатъчни изречения, въвеж-
дани с който, която, които, на причастия и др. (Hartley, 1966,
1996). Тези и други недостатъци могат да се избегнат, като се
спазват основните функции на реферата (вж т. 1.4).

3.3 Примерни типови схеми за построяване на рефе-
рати


Представени са две примерни типови схеми за построяване
на реферати на документи, които се отнасят за теоретична рабо-
та и за изделие.

70

Реферат за теоретична работа
Целесъобразно е схемата да съдържа:

 1. Библиографско описание на документа;

 2. Предмет или тема на изследването. Посочва се какво се из-
  следва или какво се обосновава. Предмети могат да бъдат обек-
  ти, процеси, отделни възли, метод, закономерност и т. н.;

 3. Аспект, от който се изследва предметът, област на прило-
  жение, качествени и количествени характеристики и т. н.;

 4. Вид на изучаване свойствата на предмета (теоретично
  обосноваване, проектни разчети, изпитания, методи на експло-
  атация);

 5. Конкретен метод за изследване на предмета;

 6. Технология за провеждане на изследванията и използвано-
  то оборудване;

 7. Условия за провеждане на изследванията, при които резул-
  татите и изводите са верни;

 8. Резултати, включително и икономически ефект, сведения за
  внедрявания, изобретения, полезни модели;

 9. Адрес на изпълнителя на изследването;

10. Документи, в които подробно са отразени резултатите от
извършената работа (отчети, конструкторска документация,
стандарти, адрес на организацията, която ги съхранява).

Реферат на изделие:

 1. Библиографско описание;

 2. Наименование на изделието, модела, предназначението му;

 3. Етап на изпълнение;

 4. Отличителни особености, постигнати характеристики;

 5. Нови или видоизменени важни елементи и техните основ-
  ни параметри;

 6. Област на приложение на изделието. Условия за приложе-
  нието му;

 7. Срокове и мащаби на внедряване;

 8. Икономическа ефективност от внедряването;

 9. Адрес на изпълнителя на изделието;

71

10. Документа, в които подробно са отразени резултатите сп-
работата.

3.4 Обем на реферата

Досега няма единно мнение по отношение на обема на рефе-
рата. По въпроса за регламентирането на обема на реферата са
се водили остри дискусии. Противниците на стандартизиране-
то на обема на реферата смятат, че творческият характер на про-
цеса на реферирането и определената зависимост между обема
на реферата и реферирания документ не могат да бъдат "затво-
рени"' в определени рамки. Американските специалисти в об-
ластта на информационната дейност смятат, че едва ли е необ-
ходимо да се определя пределна или средна норма за обема на
реферата, ако в него се използват всички средства за формална
компресия. Заставайки на позициите, че реферирането е твор-
чески процес, те въпреки всичко предлагат възможна степен на
компресия, която по тяхно мнение съставлява 0.1 до 0.05 от обе-
ма на оригинала. Това означава, че реферат на статия от 2 хиля-
ди думи не трябва да превишава 100-200 думи.

Независимо от различните гледни точки в инструкциите за
рефериране и редактиране към различните реферативни изда-
ния се срещат указания за желан обем на реферата. Съществува
обаче доста голямо разнообразие в тези количествени препоръ-
ки - от 100 до 1500 думи. В Biological abstracts например се
препоръчва рефератът да съставлява 3 % от обема на реферира-
ната статия или средно 150-200 думи. Краткият реферата от 80-
100 думи се смята удобен за бързия преглед на документа. Приз-
нава се, че реферат от 400-500 думи е по-информативен. В РЖ
ВИНИТИ е прието, че обемът на реферата не трябва да зависи
непосредствено от обема на реферирания документ, а да се оп-
ределя от значимостта на съдържащата се в него информация и
от степента на нейната достъпност до потребителя.
Обемът на реферата, без да има строго определена количест-

72

вена характеристика, често се разглежда като резултат от влия-
нието на съществени фактори: вида на реферирания документ,
неговата достъпност, езика на оригинала, целевото предназначе-
ние, мястото на публикуване, областта на знанието, към която се
отнася първичния документ, и др. (Черный, 1998). Обемът на ре-
ферата е в зависимост от съдържанието на документа, от научната
му стойност, от неговото практическо значение и др.

Въпреки горепосоченото американски автори са преценили,
че средният обем на реферата е целесъобразно да бъде около
850 печатни знака, а пределният - от 1200, или 130-180 думи
(Hartley, 1998).

Средният обем на рефератите в печатни знаци условно може
да се определи по следния начин:

 • за кратки документи и съобщения - бележки до 500 печат-
  ни знака или 8 реда;

 • за научни статии, монографии, описания на изобретения -
  до 1000 печатни знака;

>• за разширени реферати - 2300 печатни знака или 40 реда,
т. е. за реферати на документи с голям обем или на такива, чий-
то характер изисква по-подробно изложение на съдържанието,
какъвто е "Експрес информация";

> авторефератите към дисертациите са с обем до 40 страници;

> издания по обществени науки - рефератите не се лимитират.
Трябва да отбележим, че авторефератите на дисертациите са

особена, специфична разновидност и не представляват рефера-
ти в разглеждания смисъл (ISO 214:2004).

За оформянето на рефератите в България действа БДС (ISO
214:2004) "Реферати на публикации и документация", който е
хармонизиран със съответния международен стандарт.

Наблюденията показват, че ако обемът на реферата е в грани-
ците на 10-15% или средно 1/8 от обема на първичния доку-
мент, такъв реферат съдържа достатъчно пълна информация и
потребителят може да се ограничи само с четенето на реферата,
без да прибягва до първичния документ.

73


щж
HBP

Обемът на реферата, както и методологическите принципи нЩ
реферирането, са различни в обществените, хуманитарните)!
естествените и техническите науки. Една от причините е, че ф
естествените и техническите науки основните канали за инфор|!
мация са статиите от списанията и описанията на изобретени?!
ята, а в обществените и хуманитарните науки съществена po
играят монографиите и сборниците. Това от своя страна дава^
отражение и върху принципите на рефериране и върху обема на|
рефератите. Докато в естествените и техническите науки рефе- \
ратът в минимална степен отразява възгледите на автора и осо\:
бено на референта, в обществените науки рефератът непремен-!?
но съдържа тяхното изложение. Затова в обществените науки се
използват предимно разширени реферати с по-голям обем.

3.5 Методи за отстраняване на излишната информа-
ция в реферата


Основната комуникативна функция на реферата е пълно, обек-
тивно и максимално свито да предаде съдържанието на пър^
вичния документ. Максималната семантична наситеност на тек-
ста на реферата и пределната краткост на изложението са осо-
бено важни изисквания при съставянето на рефератите. Пора-
ди това е необходимо да се обърне сериозно внимание на проб-
лемите, свързани с отстраняването на семантичния и езиковия
излишък (semantic and linguistic redundancy) в текста на рефе-
рата. Семантичният излишък се изразява в повторение на се-
мантично адекватни лексически елементи на езика. Езиковият
излишък се характеризира с употребата на лексически единици
и синтактически конструкции с голяма противоположност и
сложни граматически структури.

Главната причина за синтактичния излишък на сложно под-
чинените изречения с придадени допълнения е употребата на
думи със загубено или отслабнало значение. Отстраняването
му може да се постигне чрез подходящо редактиране на текста.

74

Видове излишък на реферативни текстове
и методи за отстраняването му

Таблица 5

75

Примери за различните видове излишък и отстраняването му
са показани в таблица 5.

Друга причина за синтактичния излишък с употребата на не-
информативни думи. В научните комуникации средствата, слу-
жещи само за установяване на контакт с цел да се заинтересува
адресатът, явно са излишни. Употребата на експресивни лекси-
чески средства освен че са излишък, съсредоточават внимание-
то на потребителя върху фрагменти, чиято важност по своему е
оценена от референта и по такъв начин тези фрагменти се наби-
ват в очите на адресата на комуникативния процес.

Една от най-разпространените форми на лексически излишък
в текстовете на рефератите е свързана с употребата на общи
родови понятия. Обектът, описван в текста, се включва в няка-
къв общ клас, който не съдържа неговите специфични свойст-
ва. Такова включване не носи никаква допълнителна информа-
ция. Такива родови понятия, които се срещат често, са проб-
лем, процес, степен, направление.

Степента на излишък в текста на реферата служи като един от
показателите за комплексна оценка на качествата му (формула
20). За неговото пресмятане могат да се използват следните за-
висимости:

а) за определяне на синтактичния излишък:

Р-К

Ис= 100%, (20)

Р

където Ис - синтактичният излишък на текста в %,
Р - общият брой изречения в текста,
К - брой прости изречения.

б) за определяне на лексических излишък:

Н

Ил = 100%, (21)

О
където Ил - лексически излишък на текста в %,

Н - брой излишни лексически единици,

О - общ брой лексически единици в текста.

Отстраняването на излишъка не само нормализира езика на
реферата, но позволява да се повиши плътността на набора в
реферативните издания.


76

77

Глава 4
СТАНДАРТИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ
И ОФОРМЯНЕТО НА РЕФЕРАТА

Стандартизираните изисквания към рефератите са едно
средствата за повишаване информативността на реферат;
унифициране на структурата и оформянето им.

Стандартизирането на изискванията към съдържателната ча
на реферата, правилата и методите на рефериране осигуря
необходимото качество на рефератите.

При стандартизирането се игнорира спецификата на разви-
тието на конкретния проблем и особеностите на реалните обек-
ти, описани в първичния документ, тъй като целта на реферата
е да се запознаят читателите с наличната информация. Разно-
образието на разглежданите в документите проблеми и обекти е
голямо и не е необходимо те да бъдат уеднаквявани. Оттук неиз-
бежно се стига до съществуването на различни видове рефера-
ти (International, 214:1976). От друга страна, изучаването на кон-
кретните обекти с цел разкриване на най-информативните
техни характеристики и получаване на съответствие в най-го-
ляма степен между реферата и първичния документ е изисква-
не, което се постига с метода на фасетния анализ (Реферирова-
ние, 1982). Положителната страна на този метод е, че той поз-
волява да се отрази не само основният обект на изследване, но
и различните му функционални характеристики. В резултат на
фасетния анализ става подбор и подреждане на информацион-
ните елементи от съдържанието на реферата.

Конкретни задължителни изисквания има както към заглавната,
така и към съдържателната и справочната част на реферата.

4.1 Изисквания към заглавната част

В рамките на заглавната част на реферата могат да се предя-

78

вят изисквания поотделно към елементите, които тя съдържа.
Така например основните изисквания към заглавието се свеж-
дат до осигуряване на съответствие със съдържанието или с
главната идея на първичния документ. Заглавието да е лаконич-
но, да притежава възможната максимална информативност, се-
мантична точност, простота и яснота. С необходимите семан-
тични и прагматични качества то трябва да привлича внимани-
ето на потребителите и заедно с това да осигурява възможност
за ръчно и автоматизирано търсене на първичните документи.
Необходимата семантичнд точност и информативност се постигат
за сметка на строг подбор на ключови термини, адекватни на съ-
държанието на първичния документ, свързани помежду си в съот-
ветен контекст. Например в заглавието "Статистическо изследва-
не на ядрото от списания за комплектуване на библиотечните фон-
дове" са показани три основни аспекта - предмет на изследване,
методите на изследване и неговото предназначение.

Заглавието също така може да включват няколко аспекта на
съдържанието, свързани с предмета на изследване и отнасящи
се или до начините за получаване на резултат, или до самия
резултат.

Резултатите от направени количествени анализи на заглавия
на първични документи в редица научни области показват, че
само около 50 % от тях отразяват основното смислово съдър-
жание на документа.

Практиката показва, че основната гледна точка на потребите-
ля по отношение на заглавието е, че то трябва да изпълнява
преди всичко сигнална и информативна функции.

По данни на американски изследователи в заглавието на до-
кументите се съдържат от 1 до 11 думи, в това число средно 4,83
значими думи, което представлява 15 % от общия брой значими
думи в информативния реферат и 18 % в индикативния реферат
(Caras, 1968).

Средният брой думи в заглавието може да се определи като
"числово ядро'-: По данни на посочените учени средният брой

79

думи в "числовото ядро" на статия е равен на 6, в дисертация -
на 7, в отчет за НИР - на 9. С други думи - приема се, че сред.
ният брой значими д\ми в статиите е равен на 4, в дисертации-
те - на 4, а в отчетите за НИР - на 5. Размерът на словесния
обем на заглавието зависи главно от вида на първичния доку-
мент, от областта на знанието, от езика на текста.

Ако рефератът се съставя на език, различен от езика на рефе-
рирания документ, заглавието на реферата се съставя задължи-
телно и на езика на реферата. Ако реферираният документ е на
английски език, а рефератът се съставя на български език, и
заглавието на реферата трябва да се напише на български език.

Рефератът може да има заглавие, различно от заглавието на ре-
ферирания документ. Допуска се да се състави ново заглавие на
реферата, ако заглавието на документа не отразява добре неговото
съдържание. Новото заглавие трябва да осигурява по-ефективно
търсене на документа при ползване на реферативните издания и
реферативните бази данни. При съставяне на ново заглавие на
реферата то трябва да съдържа предимно ключови думи, които
ясно и точно да отразяват съдържанието на документа.

Като правило заглавната част на реферата трябва да започва
със заглавието, а след него да се отразяват останалите елементи
от библиографското описание [bibliographic description, entry)
на реферирания документ.

Възможни са два варианта:

1. Ако реферираният документ е публикуван на български език
и неговото заглавие се използва като заглавие на реферата, това
заглавие се изпуска в библиографското описание, т. е. то се по-
явява само един път, и то като заглавие на реферата по следна-
та схема:

| Заглавие на реферата. Автор. Библиографско описание без заглавието на реферата

Пример:

Библиографията - обект на интерес п предмет на познанието /
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат представляет собой сжатое логическое изложение содержания
Задача реферата – изложение основных идей, содержащихся в конспектируемых книгах или статьях. Реферат не предполагает самостоятельного...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconУчебный план «Психология делового общения и этикет» Цель: повышение квалификации
Определение понятия «общение», его содержание, цели, виды, стороны и функции. Стили общения

Реферат възникване, определение и функции 9 iconТема 3: «Основные функции самоменеджмента: формулирование и постановка...
Определение приоритетов, составление распорядка дня и организация трудового процесса, самоконтроль и корректировка целей 9

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат на тему «Доход и прибыль»
Это определение является полным, поскольку не включает в число доходополучателей тех, кто уже или ещё не может участвовать в экономической...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат как целостное научное произведение можно выстроить только...
Конечно, написать исследовательский, творческий реферат – дело непростое. Чтобы с ним справиться, необходимо консультироваться с...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconВопросы и задания: Дайте теоретическое определение следующих понятий
Дайте теоретическое определение следующих понятий: сатира, памфлет, карикатура, юмор, ирония, сарказм, абсурд, гротеск, фантасмагория,...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconНарушения мочеиспускания Нарушение функции внутренних органов может...
Нарушение функции внутренних органов может быть проявлением патологических изменений в нервной системе, однако значение нервной регуляции...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconПлан Проведения осенней экскурсии «Золотая осень» От 14 октября 2013года....
География и биология фенологические наблюдения за природой, определение азимута предметов на местности, определение сторон горизонта...

Реферат възникване, определение и функции 9 icon2013 Синтаксический строй души – или сознающая себя душа (Заметки...
Бориса Пастернака «Определение души») // «Объятые в тысячу охватов». Сборник материалов, посвященный памяти Евгения Борисовича Пастернака...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconЗаболевания, поражающие лицевую часть, язык, пищевод, гортань и ухо...
Нарушения cn VIII (вестибулярного нерва) обсуждаются в главе 8, а нарушения черепно-мозговых нервов, иннервирующих ухо и глаз, описаны...

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции