Реферат възникване, определение и функции 9
НазваниеРеферат възникване, определение и функции 9
страница5/14
Дата публикации15.06.2014
Размер1.99 Mb.
ТипРеферат
literature-edu.ru > Рефераты > Реферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Глава 3

РЕФЕРАТЪТ - СЪКРАТЕНО ИЗЛОЖЕНИЕ

НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТА

И НЕГОВ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ.

СТРУКТУРА НА РЕФЕРАТА -

ЗАГЛАВНА, РЕФЕРАТИВНА

И СПРАВОЧНА ЧАСТ

3.1 Рефератът-информационен модел на първичния
документ


Рефератът представлява съкратено изложение на съдържани-
ето на документа и негов информационен модел. Той се съста-
вя по установен модел при спазването на определени стандар-
тизирани изисквания и се придружава от библиографско опи-
сание на реферирания документ. Допуска се да има и заглавие,
различно от заглавието на документа. Рефератът трябва да съ-
ответства на оригиналния първичен документ. Между основ-
ните елементи от съдържанието на първичния док^тиент и съ-
държанието на реферата съществува тясна връзка. Съдържани-
ето на първичния документ в реферата може да бъде представе-
но по различни начини - или във вид на последователност на
изложените в първичния документ мисли, или обобщено пред-
ставяне последователността на съдържанието. Във втория слу-
чай делът на текстуалното използване на първичния документ е
доста ограничен (Закономерности, 1962).

Има и трети начин на рефериране - когато се избират изрече-
ния от завършени смислови части и фрагменти от текста с раз-
лична степен на текстуално съвпадение с първичния документ.
Рефератът трябва да следва адекватно и възможно най-пълно
да предаде информацията, съдържаща се в документа. В рефе-

61

рата трябва да бъдат запазени отделните структурни елементи
на реферирания документ. Редица свойства на първичния доку-
мент в процеса на реферирането остават неизменни.

За процеса на рефериране е характерна и инвариантност на ин-
формацията по отношение на логическите преобразувания, извър-
швани при подготовката на реферата. При реферирането незави-
симо от степента на свиване семантичните свойства на информа-
цията остават инвариантни, неизменни (Подколцин, 1998).

Най-важните сведения трябва да се представят в самото нача-
ло на реферата. В добре съставения реферат началото допълва
и развива заглавието и заедно с това обхваща основната идея на
първичния документ.

Съкратеното изложение на съдържанието на документа е въз-
можно благодарение на анализа, обобщаването и синтеза, т. е.
представянето в реферата преди всичко на фактите, които се
отнасят към основните аспекти на съдържанието на реферира-
ния документ. В този смисъл рефератът представлява информа-
ционен модел на реферирания документ (Леонов, 1986).
Съдържанието на реферата трябва да включва:

 • тема, предмет (обект);

 • характеристика и цел на документа;

 • методи на работа (ако са нови, се описват; когато са извест-
  ни, само се назовават);

 • конкретни резултати (като теоретични постановки, експе-
  риментални данни, открития на закономерности и пр.);

 • изводи (оценки, предложения), направени в реферирания
  документ;

 • област на приложение;

 • брой таблици, графики, снимки, ако се налага за изяснява-
  не на съдържанието на текста.

Пример (рефератът е взет от РЖ "Информатика", като е пре-
веден на български език):

Профессионализм и будущее библиотечного дела. Professionalism
and the future of librarianship /Abbot Andrew// Libr.Trends.-1998-

62

46,N=3.43()-443.- Англ.

Разглежда се използването на социологическите методи {методи)
за изучаването на професиите в {област па приложение) областта на
библиотечното дело (цел). Професиите са подразделени на "пълни" и
"полупрофесии": към последните се отнасят областта на социалната
дейност, обучението, възпитанието, библиотечното дело. Работници,
които се наемат в рамките на бюрократичната система, не правят про-
дължителна кариера в една сфера и не притежават специализирани
знания на високо равнище, като например в медицината или правото
(теми, предмет). Предполага се. че бъдещето на библиотечното дело
зависи от измененията в дадената професия, като се отчитат следните
три контекста: развитие на по-широк кръг на социокултурните сили,
други конкурентни занаяти и конкурентни организации, продукти и
услуги (изводи).Подробно се описват съставните елементи на тези кон-
текстове и тяхното въздействие върху връзката на библиотекаря е не-
говата работа (тема, предмет). Подробно се обсъжда въпросът за
това могат ли информационните експертни навици, имащи голямо зна-
чение в съвременното библиотечно дело, да се наследяват от индиви-
дите или ще се формират в организациите и продуктите {резултати).
Направен е извод, че професията на библиотечния работник задължи-
телно ще се съхрани при условията на овладяването на различните
информационни технологии на бъдещето. Изменение на днешното лице
на професията е неизбежно условие за продължаването на тази про-
фесия (изводи,препоръки). Библ. 4

Е.К.

Когато документът не отразява резултати от експериментално
изследване, в реферата се посочват източниците, въз основа на
които е изработен документът."

При изготвяне на съдържанието на реферата задължително
трябва да се спазват следните изисквания:

1. Да съдържа само основна, съществена информация от съдър-
жанието на първичния документ, като се акцентира на новото;

2. Информацията да е точно предадена, терминологично точ-
, но изразена;

3. Изложението да е обективно - на реферата не са присъщи
субективни оценки.

63

На практика в реферата не се използват разсъждения, тъй като
предназначението на този жанр е да информира кратко за най-
новото, без да обяснява и да доказва резултатите и изводите.

Пример:

ПроблЁМЪТ за собствеността ма земя i а к България н периода на
преход към пазарно стопанство. Илиев, Илия. // Проблеми па ге-
ографията, 1998, № 1-2, с 63-69 (бълг.)

Изразено с становището, че преходът към пазарно стопанство из-
вежда на преден план проблема за възстановяването на собствеността
на земеделските земи. Подчертано с че в условията на България той е
особено важен поради възприетия в годините на Втората световна война
модел на развитие на селското стопанство. Посочено с. че успешното
практическо провеждане на аграрната реформа с необходимо условие
и фактор за развитие на селското стопанство като основен и традици-
онен отрасъл на националната икономика.

По силата на приетия от Народното събрание специален закон (1991
г.) следва да се възстанови собствеността върху земята на предишните
собственици или на техните наследници.

Направен е анализ на изминалите няколко години, който погазва
сложността и трудността в този процес. В проценти са посочени дан-
ни, че до края на 1997 г. са възстановени правата на собственост на
60.8 % от уточнените за възстановяване площи на земеделски земи, в
т. ч. на 42.2 % съгласно разработения план за земеразделяне и 18.6 %
в съществуващи или възстановими стари реални граници. Направен е
извод. че все още е нисък относителният дял на земите, за които соб-
ствениците са получили нотариален акт.

Обърнато е внимание на значителни териториални различия, дъл-
жащи се на природни, социално-икономическл и други фактори. Като
модели региони по съвместния българо-полски проект, приети за про-
тичането на аграрната реформа, са използвани общините Садово. Пет-
рич и Долна Митрополия, разположени в различни физикогеографски
и агроекологични условия, имащи различни специализации на земе-
делското производство. Библ. 17

г.д.

3.2 Структура на реферата

Въпросът за стандартизиране на съставянето на реферата в

64

продължение на много години занимава учените от различни
страни. Той е поставен с цялата си острота още през 1949 г. на
първата конференция по индексиране и рефериране, организи-
рана от ЮНЕСКО. Ошс тогава участниците в конференцията
са били единодушни, че с оглед на икономическите съображе-
ния - съкращаване на сроковете за подготовка и дублиране и
възможност за обмен на реферати между информационните
органи, е необходимо да се унифицират структурата и обемът
на рефератите. Сега никой не се съмнява в необходимостта от
стандартизация на структурата и формите за представяне на
рефератите. Практическите опити в това направление обаче се
сблъскват с различни трудности. Основната от тези трудности е
рефератът да се направи не само информативен, но и удовлет-
воряващ информационните потребности на различните катего-
рии потребители.

Развитието на машиночетимитс БД и мощни банки от данни
с интерактивен теледостъп е съпроводено с острата потребност
от изработването и приемането на общ формат на реферата като
основа за международното им използване. Най-големите рефе-
ративни списания възникват в различно време и се развиват
различно, което също се отразява на структурата, обема и дру-
гите аспекти.

Рефератът като самостоятелен жанр за преработка на инфор-
мацията притежава самостоятелна литературна форма. Но като
адекватно отражение на оригинала на док\-мента структурата
на реферата е в пряка зависимост от реферирания документ и
по-точно:

 • от вида на док\-мента - книга, статия, патент и др.;

 • от неговия характер - научно, техническо или друго произ-
  ведение;

 • от отрасъла на знанието - медицина, техника, хуманита-
  ристика и др.;

> от езика и стила на реферирания документ.
Структурата на реферата се състои от три основни части -

65

V


Таблица 4


Структурни елемети на рефератите
на водещи реферативни издания

заглавна, реферативна (същинска) и справочна (Жанры, 1983).

Интерес представлява както сравнението между структурни-
те схеми, така и съпоставката на отделните елементи на рефе-
ратите от различни реферативни издания (Арский, 1996). Струк-
турните елементи на рефератите на пет от водещите в света ре-
феративни списания са представени в таблица 4.

Анализът на данните в таблица 4 показва следното. Заглавие-
то на публикацията, било то оригинално, преведено, редакти-
рано или смислово, се слага на първо място в четири от рефера-
тивните списания, но то не е в съответствие със стандартите за
библиографско описание, в което на първо място се поставя
авторът. Това обаче съответства на най-разпространената после-
дователност при преглеждане на рефератите от потребителите
на информация. По данни на X. Борко и Ч. Берниер 86 % от
специалистите преглеждат елементите на реферата в такава
последователност: заглавие, текст на реферата, автор, изходни
данни (Borko, 1975).

Най-ярко "предметният" подход към структурата на реферата
е изразен в Engineering Index Monthly, като непосредствено след
заглавието следва текстът на реферата; елементите на библиог-
рафското описание се пренасят в края на записа. Подобна струк-
тура позволява на потребителя на информация да съсредоточи
вниманието си върху търсенето на необходимата му информация
и интересуващия го предмет, а едва след това - върху намирането
на съответстващите публикации и изясняването на техния библи-
ографски адрес за поръчване на копия от източниците.

Заглавната част (title part) на реферата включва заглавието
на реферата, което в някои случаи може да бъде различно от
заглавието на реферирания документ, и библиографското опи-
сание на документа. Публикуването на заглавието на реферира-
ните статии в превод на езика на реферативного издание изпъл-
нява една от най-важните функции на това информационно из-
дание - преодоляване на езиковата бариера. В някои рефера-
тивни издания се дава също така заглавието на езика на ориги-

66

нала, почти винаги в транслитерация на латински език. В
Chemical Abstracts заглавието при превода винаги се редактира,
унифицират се наименованията на химическите съединения и
специалните термини, разкриват се съкращенията, добавят се
дескрипторите и ключовите думи.

В реферата заглавието по същество е органически свързано с
елементите на текста и заедно с това изпълнява самостоятелно
част от функциите на реферата. Заглавието трябва да отговаря
на изискванията за бързо, удобно и безпогрешно търсене в до-
кументалния информационен поток по предметен признак. За-
това към заглавието са приложими критериите за синтактична
адекватност и семантична еквивалентност. Изменението на мал-
ко информативни заглавия при техния превод или редактиране
като правило не се отбелязва, въпреки че в инструкциите за биб-

67

лиографското описание се изисква това да се прави с квадратни
скоби. Трябва да отбележим, че в PASCAL английските загла-
вия не се превеждат на френски език.

Необходимо е заглавието да се стреми да отразява пълно основ-
ните смислови аспекти на съдържанието на документа. По този
начин заглавната част изпълнява своята адресна функция.

Прагматичните отношения на информативността на заглави-
ето се обуславят от тримерната връзка "потребитсл-цел-ин-
формация". Това означава, че-когато на специалиста е ясно каква
информация му е необходима, достатъчно е той да се запознае само
със заглавната част на реферата и да прецени дали да търси пър-
вичния Документ, без да изчита целия реферат (Шулов, 1981).

Информативността на заглавието е от особено значение за
информационната дейност. Ключовите думи, съпровождащи
реферата, трябва да се съдържат и в заглавието. По тези ключо-
ви думи става групирането по рубрики на рефератите и търсе-
нето в БД.

Наред с търсещите качества заглавието на реферата притежа-
ва семантико-прагматична сила на самостоятелно въздействие
върху читателя. Поради това някои от чуждестранните автори
определят заглавието като един от видовете реферата (Wiel,
Zarember, 1963).

Реферати вн ата част се нарича още "'тяло" на реферата или
"основа" (abstract body). Тя включва информацията, получена
в резултат от преработката на съдържанието на реферирания
документ. Реферативната част е този структурен елемент, благо-
дарение на който е възможно съществуването на реферата като
специфичен вторичен продукт. В тази част едновременно с тек-
ста могат да бъдат включени и формули, таблици, схеми, илюст-
рации и др. Текстът в тази част на реферата може да бъде офор-
мен по два начина - с абзаци или без абзаци. Поабзацното ре-
фериране се използва при разширените реферати. Безабзацно-
то рефериране е характерно за кратките реферати, които са свит,
единен, логически и компактен образ на съдържанието на пър-

68

вичния документ.

Справочната част (reference) включва сведенията, които до-
пълнително характеризират документа:

 • класификационен индекс;

 • регистрационен номер на реферата (в реферативните изда-
  ния);

 • справка за броя на таблиците, илюстрациите, цитиранията
  и други справочни данни в текста;

 • сведения за наличие на библиография като брой цитирани
  източници;

 • фамилията и имената на референта, негови забележки или
  бележки на редактора и т. н.

Елементите на реферата могат да се групират в две категории:
съдържателни, за които се приема, че отразяват съдържанието
на документа, и формални, които допълват съдържателната част
на реферата.

Съдържателните елементи описват основното съдържание
на документа: обект и предмет на изследване, тема, цел, ефек-
тивност, условия за провеждане на изследването, резултати, из-
води, препоръки и т. н. Тези елементи носят основната смисло-
ва натовареност (Weil, 1970).

Пример:

Комбинирана защита на оперативна запомняща среда с лннеп-
11ii коригиращи колове и допълнителни контролни думи. Б.
Александров, Ив. Колев. Техническа мисъл, кп. 3-4, 1998, с 19-
28. (бълг.)

С материала се предлага алгоритъм (обект) за отстраняване на мно-
горазредни грешки с линейни коригиращи кодове {цел). Същността
на подхода се състои в разделяне паметта или информационните ма-
сиви на фрагменти, като всеки фрагмент съдържа определен брой думи
("а") (предмет). Предлаганият алгоритъм е основан на комбинирано
откриване и отстраняване на грешки с линейни коригиращи кодове за
всяка дума и контролни думи за всеки фрагмент. Предлаганият подход
може да се използва за защита на запомнящи среди (област на при-
ложение), работещи в условията на високоактивни смущаващи въз-

69

действия (изводи и препоръки). Библ. 7 или.

Формалните елементи на реферата носят сигнална и адресна

информация. Към формалните елементи се отнасят библиограф,;

ското описание, цитатният (библиографският) апарат, заглави-

ята, някои пояснителни сведения, адреси за получаване на до;

пълнителна информация.
В зависимост от характера на докхтиента могат да се използват

различни набори от елементи. Изследвания за стрмаурата на до-j
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат представляет собой сжатое логическое изложение содержания
Задача реферата – изложение основных идей, содержащихся в конспектируемых книгах или статьях. Реферат не предполагает самостоятельного...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconУчебный план «Психология делового общения и этикет» Цель: повышение квалификации
Определение понятия «общение», его содержание, цели, виды, стороны и функции. Стили общения

Реферат възникване, определение и функции 9 iconТема 3: «Основные функции самоменеджмента: формулирование и постановка...
Определение приоритетов, составление распорядка дня и организация трудового процесса, самоконтроль и корректировка целей 9

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат на тему «Доход и прибыль»
Это определение является полным, поскольку не включает в число доходополучателей тех, кто уже или ещё не может участвовать в экономической...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат как целостное научное произведение можно выстроить только...
Конечно, написать исследовательский, творческий реферат – дело непростое. Чтобы с ним справиться, необходимо консультироваться с...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconВопросы и задания: Дайте теоретическое определение следующих понятий
Дайте теоретическое определение следующих понятий: сатира, памфлет, карикатура, юмор, ирония, сарказм, абсурд, гротеск, фантасмагория,...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconНарушения мочеиспускания Нарушение функции внутренних органов может...
Нарушение функции внутренних органов может быть проявлением патологических изменений в нервной системе, однако значение нервной регуляции...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconПлан Проведения осенней экскурсии «Золотая осень» От 14 октября 2013года....
География и биология фенологические наблюдения за природой, определение азимута предметов на местности, определение сторон горизонта...

Реферат възникване, определение и функции 9 icon2013 Синтаксический строй души – или сознающая себя душа (Заметки...
Бориса Пастернака «Определение души») // «Объятые в тысячу охватов». Сборник материалов, посвященный памяти Евгения Борисовича Пастернака...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconЗаболевания, поражающие лицевую часть, язык, пищевод, гортань и ухо...
Нарушения cn VIII (вестибулярного нерва) обсуждаются в главе 8, а нарушения черепно-мозговых нервов, иннервирующих ухо и глаз, описаны...

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции