Реферат възникване, определение и функции 9
НазваниеРеферат възникване, определение и функции 9
страница2/14
Дата публикации15.06.2014
Размер1.99 Mb.
ТипРеферат
literature-edu.ru > Рефераты > Реферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Глава 2
РЕФЕРИРАНЕТО-ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС

НА ПРЕРАБОТВАНЕ

НА ИНФОРМАЦИЯТА.

ПРОЦЕДУРИ ПО СЪСТАВЯНЕ

НА РЕФЕРАТА

2.1 Реферирането като творчески процес

Реферирането е интелектуален творчески процес, включващ
осмислянето, аналитико-синтстичното преработване на инфор-
мацията и създаването на нов продукт - реферат, който прите-
жава специфична езиково-стилнетична форма (Леонов, 1975).

Съставянето на реферата се отнася към процеса на опосред-
ственото познание на предметите, явленията и събитията. Към
необходимите логически операции при съставянето на рефера-
та се включва абстрахирането, изразяващо се в разкриване на
съществените признаци, свойства, връзки на предмета. В хода
на логическите преобразувания съставителят на реферата уточ-
нява, конкретизира основните понятия и намира по-обемни, в
които включва редицата по-малки по обем понятия. Анализът
на целия текст чрез прилагане на дедуктивния подход позволя-
ва на референта по-задълбочено да изследва единичните пред-
мети, явления и събития.

Изборът на логическите форми трябва да се подчинява на общи-
те изисквания на формалната логика, изучаваща единиците на
мисленето (понятия, съждения), връзките между тях, както и раз-
личните интелектуални операции от гледна точка на формалната
коректност. Игнорирането на законите на логиката при съставяне-
то на реферата води до това, че той се лишава от най-необходимо-
то качество - доказателствеността (Демидова, 1998).

Реферирането е резултат от анализа на документа и синтеза


24

25

на ценната информация, разкрита в резултат на анализа. Ана-
лизът и синтезът са две взаимно свързани страни на творческия
процес на реферирането. Те са процеси на мисленето или фак-
тическото разлагане на текста на документа на съставните му
части (подтекстове) и пресъздаване на целия текст от неговите
отделни части.

Логическият анализ се състои в мисленото разчленяване на тек-
ста на документа, подлежащ на рефериране, на съставните му части
и с метод за получаване на нови знания (Всйзе, 1978). Разчленява-
нето на цялостния текст на съставните му части позволява да се
разкрие строежът му, неговата структура, да се отдели съществе-
ното от несъщественото, сложността на темета да се сведе до просто
изложение. Анализът обаче довежда само до разкриване на същ-
ността на текста, която още не с свързана е конкретните форми на
нейното проявяване. Единството все още остава абстрактно и не е
разкрито като единство в многообразието.

Синтезът е обединяване в единно цяло на частите на текста,
обособени чрез анализа в посока от тъждественото, съществе-
ното към различието и многообразието, съединява общото и
единичното в конкретно цяло под формата на реферат. Синте-
зът допълва анализа и се намира в неразривно единство с него.

Процесите на реферирането притежават сходни черти и се
основават на единни методи, които не зависят от конкретната
област на знанието и се подчиняват на закономерностите на
човешкото мислене.

Характерна операция при реферирането е обобщаването, в
резултат на което се постига съкращаване на текста, без да се
губи яснотата на изложението. Получаването на обобщено зна-
ние означава по-дълбоко отражение на текста, проникване в
неговата същност.

В реферата се посочват пътищата и методите за изследване,
основните фактически данни, дават се изводите на автора, по-
казва се новото, което внася реферираният материал в теорията
или практиката. Рефератът до такава степен запознава със съ-

26

държанието на документа, че на потребителя му става ясно дати
ще намери в документа отговор на интересуващите го въпроси.
Рефератът има голямо значение за информиране на потребите-
лите за последните постижения в съответните области (Бриск-
ман, 1976).
В реферата обикновено намират отражение:

а) целта на работата;

б) основните данни за прилаганите методи, като известните
методи само се изреждат;

в) резултатите от изследванията;

г) изводите и посочените от автора възможности за приложе-
ние на резултатите;

д) наименованието и местонахождението на институцията, в
която е проведено изследването, ако това не е посочено в библи-
ографското описание и представлява научен интерес;

е) информацията за илюстрации, таблици, библиографско
цитиране и др.

Съставянето и редактирането на реферата е двуединен про-
цес, в който участват референтът и редакторът. В своята работа
те се уповават на критичния анализ на информацията, като я
оценяват от позициите на информационните потребности. Сте-
пента на овладяване на методиката на реферирането до голяма
степен зависи от познаването на законите на общата логика и в
частност на логиката на научното изследване (Брискман, 1964).
Освен това са необходими и задълбочени знания за конкретната
област на реферирания документ, за да се покаже точно новост-
та и полезността на информацията.

Логическите операции по съставянето на реферата могат да
се сведат до:

 1. общо запознаване с реферирания документ е цел оценка на
  темата, съдържанието, целите и насоките, читателския адрес,
  структурата и обема, в резултат на което се създава общо впе-
  чатление за документа и се определя видът на реферата;

 2. четене на документа с цел да се разкриват съществените,

27

ч
ключовите елементи на съдържанието, при което явленията,
процесите, събитията, фактите се сравняват с вече известните.
В хода на четенето се правят необходимите бележки и акценти
и се формира основата на реферата, която по-нататък става
обект на анализ и синтез.

 1. анализ на отделни сведения и подбор на най-важните и
  определяне на кръга от смислови аспекти, които ще се отразят
  в реферата;

 2. построяване на схемата на изложението на реферата, в
  съответствие с който се ранжира логическата комплексна
  информация;

 3. написване, литературно оформяне и редактиране на
  реферата.

2.2 Процедури по съставяне на реферата

Обобщеният модел на процесите за възприемане и преработ-
ване на информацията с представен във фиг. 2.

В първия блок е представен процесът на зрителния анализ
на текста, при който се възприема информацията от текста на
документа. Осмислянето и възприемането на текста става в
следващия блок - този за смисловото обработване на текста.
Тук се реализира програма от умствени дейности за ефектив-


Фиг. 2. Схема на процеса за възприемане и преработване
на текста па реферирания документ


Текст _». P«|iepcifr

ното осмисляне на текста. ■

След това в блока за разбиране ка текста и формиране на ре-
зултатите се извършват операциите по подготвянето на същест-
вените елементи, които ше се включат в реферата. По този на-
чин веригата "възприятис-преработванс-изработване на рефе-
рат'' образува затворена кръгова система между текста и рефе-
рента.

Съставянето на реферата в системата "тскст-рсфсрснт" пред-
ставлява процес, в който са включени обектът и преработващи-
ят както следва:

 • текст - обект за възприемане и познание на заложената в
  него съдържателна информация;

 • референт - преработващ информацията от текста и съз-
  даващ нов текст под формата на реферат.

Най-важният процес при съставянето на реферата с четенето
на текста на документа. Ще се спрем на пет основни начина за
четене.

 1. Задълбочено четене. При това четене се обръща внимание
  на детайлите, прави се анализ и оценка на текста. Това четене
  се нарича още аналитично, критично, творческо. Този начин на
  четене се смята за най-добър при съставянето на реферати.

 2. Бързо четене. Този начин на четене, като достигне до сво-
  ето съвършенство, може да се предположи, че частично преми-
  нава в задълбочено четене. Той се използва само за запознаване
  с основното съдържание на текста на документа.

 3. Избирателю четене. Приема се, че то е разновидност на
  бързото четене. При него вниманието се фиксира само на опре-
  делени фрагменти от текста, които се смятат за достатъчни за
  написването на реферата. Този начин се използва най-вече при
  повторното четене на текста на документа.

 4. Четенето-преглед се използва за предварително запозна-
  ване с текста. Това е изключително важен начин на четене, но
  изисква голяма концентрация, енциклопедична култура и сери-
  озни познания.


28

29


' ■■■"-■; :■■ ' ''■ '^^l"i .,* f

5) Сканиране. Този начин на четене се използва за намиране
на фамилии, термини, факти, които имат съществено значение
за реферата.


30

Показаният алгоритъм (фиг. 3) предполага определена после-
дователност от рационални действия в съответствие с процеси-
те на възприемане на текста на документа и създаването на ре-
ферат. Haii-напред се установява заглавието на документа, след
което се посочва авторът и останалите точни библиографски
данни. Следва разкриване на основното съдържание на доку-
мента. Това става чрез определяне на темата, обекта или пред-
мета. Извличат се фактографски данни от текста чрез осмисляне
и усвояване. Ако в текста има спорни моменти, се следи те да
бъдат изяснени. Съществено за написването на реферата е по-
сочването на новости, изводи и възможност за приложение на
резултатите.

При реализирането на алгоритъма съществената информация
се извлича от текста. При реферирането се предполага използ-
ването на индивидуалните особености на референта, на негово-
то знание, опит, цели и задачи за написването на реферата. При-
лагането на този алгоритъм е необходимо и поради следния
факт. Съвременната структурна лингвистика утьрждава, че
научно-техническите текстове притежават излишък, който дости-
га понякога до 75 %. Практически само 25 % от обема на текста
носят основния смисъл. Алгоритъмът помага да се съсредоточи
вниманието при обработването само върху съдържателния обем
на текста. При неговото използване значително се съкращава
времето за осмисляне на неинформативните елементи на текста
и останалият текст се възприема по-ефективно.

Фиг.4. Блок-схема за извличане на смисъла
и значението на текста31


Равнище на свиване

За да разберем гореказаното, ще разгледаме основните семан-
тични принципи за построяването на текста. Както установява
съвременната лингвистика, текстовете притежават единство на
вътрешна логическа организация. Те се построяват по единни
логически правила за свързаност на изложението. Както вече
отбелязахме, излишният текст достига до 75 %. Очевидно "злат-
ното ядро" от 25 % носи основната смислова натовареност (Ка-
расов. 1978). А ако това е така. то за целенасочения процес на
преобразуване на текста при свиване може условно да се смята
отделянето и формирането на това ядро. На фиг. 4 е показана
схема за последователността на изпълнението на тези опера-
ции. Първата крачка по пътя на преобразуването на текста е
разкриването на съществената информация. Тук под информа-
ция се разбира това. което референтът извлича от текста.

Процедурите по съставяне на реферата могат да се сведат до
общо запознаване с реферирания документ, зада се оцени него-
вата тематика, съдържанието, предназначението, читателският
адрес; структурата, оформянето, обема и други и формиране на
представа за него.

По-подробно процедурите можем да посочим в следната после-
дователност:

 1. изчитане на документа и разкриване на съществените еле-
  менти на неговото съдържание, конкретните факти на новото и
  на полезното в него;

 2. анализиране на подбраните и маркирани пасажи от текста
  и определяне на основните аспекти, които ще бъдат разкрити в
  реферата;

 3. построяване на схемата на синтеза на информацията и струк-
  турата на реферата;

 4. написване на реферата и редактиране на неговия текст.

На фиг. 5 е даден модел на процеса на реферирането (Кулик,
1981).

Можем да отбележим, че в процеса нааналитико-синтетична-
та преработка на първичния документ референтът се ползва от

32

следните свои знания: знания за постиженията в конкретната
област, знания за изискванията на информационните потреб-
ности, знания за изискванията към реферирането.

Фиг. 5. Модел па процеса па рефериране


33


В резултат на четенето на текста на документа (блок 1) се раз-
крива неговата семантична структура, т. е. интерпретира се съ-
държанието на първичния документ. Тази семантична структу-
ра се подлага на по-нататъшен анализ (блок 2): избират се основ-
ните елементи на съдържанието на първичния документ и се
отстраняват несъществените и малко съществените сведения.
По време на тази операция референтът се "обръща" към своите
знания и решава кои сведения от първичния документ смята за
основни и кои за второстепенни. При тази операция става нала-
гането на тезауруса на референта с този на реферирания текст.
По този начин се формира основното смислово съдържание на
първичния документ, което при операцията синтез (блок 3) се
оформя във вид на реферат (Кулик, 1981).Обработването и разпространението на различни видове инфор-
мация и все по-големите изисквания към точността при предава-
нето на съдържанието на първичните документи във вторичните,
достъпността на информацията, лесното й възприемане от потре-
бителите поставят задачата за количествен анализ на документи-
те, за оценка на тяхната информативност и четивност.

Ще се спрем подробно на оценката на информативността.
Информстшвиостта е съвкупност от най-съществената инфор-
мация, съдържаща се в отделното съобщение. Количествената
оценка на информативността на вторичните документи е при-
емлива предимно за рефератите, които в сравнение с анотации-
те и библиографските описания по-точно отразяват същността
на семантичната структура на първичния" документ.

Най-простият метод за определяне на информативността на
реферат I се състои в изчисляване по формулата
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат представляет собой сжатое логическое изложение содержания
Задача реферата – изложение основных идей, содержащихся в конспектируемых книгах или статьях. Реферат не предполагает самостоятельного...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconУчебный план «Психология делового общения и этикет» Цель: повышение квалификации
Определение понятия «общение», его содержание, цели, виды, стороны и функции. Стили общения

Реферат възникване, определение и функции 9 iconТема 3: «Основные функции самоменеджмента: формулирование и постановка...
Определение приоритетов, составление распорядка дня и организация трудового процесса, самоконтроль и корректировка целей 9

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат на тему «Доход и прибыль»
Это определение является полным, поскольку не включает в число доходополучателей тех, кто уже или ещё не может участвовать в экономической...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат как целостное научное произведение можно выстроить только...
Конечно, написать исследовательский, творческий реферат – дело непростое. Чтобы с ним справиться, необходимо консультироваться с...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconВопросы и задания: Дайте теоретическое определение следующих понятий
Дайте теоретическое определение следующих понятий: сатира, памфлет, карикатура, юмор, ирония, сарказм, абсурд, гротеск, фантасмагория,...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconНарушения мочеиспускания Нарушение функции внутренних органов может...
Нарушение функции внутренних органов может быть проявлением патологических изменений в нервной системе, однако значение нервной регуляции...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconПлан Проведения осенней экскурсии «Золотая осень» От 14 октября 2013года....
География и биология фенологические наблюдения за природой, определение азимута предметов на местности, определение сторон горизонта...

Реферат възникване, определение и функции 9 icon2013 Синтаксический строй души – или сознающая себя душа (Заметки...
Бориса Пастернака «Определение души») // «Объятые в тысячу охватов». Сборник материалов, посвященный памяти Евгения Борисовича Пастернака...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconЗаболевания, поражающие лицевую часть, язык, пищевод, гортань и ухо...
Нарушения cn VIII (вестибулярного нерва) обсуждаются в главе 8, а нарушения черепно-мозговых нервов, иннервирующих ухо и глаз, описаны...

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции