Реферат възникване, определение и функции 9
НазваниеРеферат възникване, определение и функции 9
страница14/14
Дата публикации15.06.2014
Размер1.99 Mb.
ТипРеферат
literature-edu.ru > Рефераты > Реферат
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

165

въпроса за отражението на българските научни приноси в све-
товната наука. Освен това те са необходима основа за изследва-
не на редица спорни въпроси в историята на науката у нас -
научни спорове между българските автори; първите български
публикации по дадена научна дисциплина; обективна, научна
оценка за творчеството на автори, включени в реферативного
издание; разграничаване на научните приноси на даден автор
(Арсенова, 2002).

Рефератът служи като средство за косвена оценка на научните
качества на дадена публикация. В реферативните издания и БД
се съдържат реферати само на най-важните трудове, които съ-
държат ценна научна информация. Следователно в тези изда-
ния информацията е подборна и нейните качества са оценени.

Броят на рефератите, поместени в реферативните издания и
БД, е примерно 60-70 % от всички публикации. С увеличаване-
то на количеството световна научна литература несъмнено ще
се увеличава и броят на рефератите.

В условията на световна компютърна мрежа можем да гово-
рим за наличие на две тенденции в развитието на реферативна-
та информация. От една страна - тенденция към увеличаване
броя на публикуваните реферати, а от друга - към повишаване
на тяхната информативност. За повишаване на информативност-
та и подобряване качеството на рефератите е необходимо:

 • да се детайлизира описанието на използваната методика за
  изследване на обектите и материалите; публикациите да се
  илюстрират с графично изобразяване на схеми на проведените
  експерименти;

 • по-пълно да се излагат получените резултати, например чрез
  посочване на структурните формули на неизвестни или малко
  известни вещества;

 • по-подробно да се излагст теоретическите положения, из-
  водите и хипотезите на авторите на първичните документи, а
  също така намеренията и перспективите за по-нататъшни из-
  следвания;

166

> голямо внимание да се обръща на качеството на рефератите
на научните обзори.
Комуникационни особености на реферативните издания

В информатиката широко се провеждат изследвания на раз-
личните канали за научна комуникация. Обект на изследване
на формалните канали за комуникация са реферативните изда-
ния. Те са едни от най-важните източници и средство за научна
комуникация и в значителна степен обуславят структурата, вза-
имовръзката и особеностите при разпространение на информа-
цията. Статистическите изследвания на тези издания позволя-
ват да се правят изводи за закономерностите на формалните
канали за комуникация. В частност за световната система на
периодичните и продължаващи издания място има емпирически-
ят закон за експоненциалния ръст във времето на броя статии и
броя списания, законът на Бредфорд за разсейване на публика-
циите по изданията.

За уточняване на създадената ситуация в документалния по-
ток по дадена област се разглежда неговата структура, включ-
ваща такива видове източници като книги, статии от списания,
статии от непериодични сборници, описания на изобретения,
автореферата на дисертации, депозирани ръкописи, тезиси от
доклади и стандарти (Арсенова, 1989).

Анализът на рефератите в дадено издание в определена науч-
на област показва особеностите при формиране на потока и не-
говия обем както на националните, така и на чуждестранните
публикации. Структурата на информационния поток откроява
различни закономерности на научната комуникация, като напри-
мер достатъчния или недостатъчен брой периодични издания.

Тематическият анализ на публикациите от списанията позво-
лява да се характеризират съдържателно и целенасочено раз-
лични отраслови списания. Освен това в резултат от анализа
на тематиката в списанията е възможно да се установи какви
тематични направления преобладават във всяка страна.

Увеличаването на броя реферати в дадено направление може

167

да бъде апроксимирано по експоненциалната зависимост:

N^t^V* (26|

където N (t) е броят на рефератите във времето t,
L - параметър, равен на 0,11/год.
Увеличаването на броя списания може също така да се апрок-
симира с експоненциална зависимост:.

шЮ=й°Ц>, (27)

където Ncn (t) е брой издания във време t,
g - параметър, равен на 0,081/год.

На фиг. 13 са показани илюстративно споменатите законо-
мерности.фиг. 13. Увеличаване на размера на мзсива по нова тема

Фиг. 13. Увеличаване на размера на масива по нова тема

Рефератите в реферативните издания са ценен обобщаващ
източник за научната и изобретателската активност. Рефера-
тивните списания като източник за информация за патентите
доста точно и пълно отразяват ситуацията както с изобретения-
та, така и с приоритетните заявки. Наблюдаваните различни
насоки в тенденциите на рубриките при реферативните изда-

168

ния обясняват съществени закономерности в изобретателската
активност. Ако патентният псгок се вземе като част от общия
информационен поток, анализът на динамиката на изобретени-
ята в дадена област дава възможност да се изследва влиянието
на когнитивните и социално-икономическите фактори при ръста
на обема от знания (Arscnova, 2004).

Реферирането на описанията на изобретенията характеризи-
рат иновационния потенциал на различни страни. Броят на ре-
ферираните изобретения е не просто показател, а преди всичко
предпоставка към нововъведения.

Използването на реферативните издания дава възможност за
извършване на съпоставителен анализ на различни видове пуб-
ликации и за съпоставяне на различни видове научни и техни-
чески резултати. Чрез тези издания се получава ясна картина
при съпоставяне например на броя на изобретенията и броя на
научно-техническите резултати, публикувани в статии, моно-
графии, дисертации, стандарти и други, както и корелацията
между мястото в развитието на висши технологии, което заема
дадена страна, определено по броя на изобретенията, и мястото
им, получено с помощта на други методи.

На рефериране подлежат всички основни издания, в който и
да е отрасъл на науката и техниката и по съдържанието на ре-
фератите може да се съди за увеличаването на информацията в
съответните отрасли на знанието. Доколкото рефератите отра-
зяват най-новите сведения, те могат да се използват, без да се
прибягва до първичните документи при решаване Задачите на
прогнозирането.

Рефератът е пригоден за решаване на още една важна задача.
Той може да бъде използван за индексиране съдържанието на
текста на първичния документ, което съществено (от 2 до 4 пъти)
съкращава загубите на време и труд в сравнение със загубите за
изпълнение на тази работа непосредствено по първичния доку-
мент. Във връзка с това реферирането и индексирането следва
да се разглеждат като двуединен процес за разкриване на съ-

169

държанието на първичния документ. Тъй като реферирането
предшества индексирането, важно е, че в реферата намират от-
ражение тези ключови думи, които съставляват ядрото на тек-
ста на първичния документ.

170

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В съвременната информационна дейност се отделя голямо
внимание на различните форми за свиване на информацията
Най-разпространената форма на това свиване е рефератът. По
такъв начин до потребителя стигат основното съдържание и
изводите на документите. Ролята и значението на реферата и на
реферативните издания за научните изследвания са известни. В
продължение на повече от 150 години те разкриват световния
научен информационен поток.

Рефератите имат и ще имат предназначение на важно средст-
во за разпространяване и търсене на информация. Специални-
те изследвания показват, че когато за автоматизирано търсене
на информация се използват най-вече реферати, се постигат
много по-добри резултати, отколкото при търсене само по биб-
лиографски данни и ключови думи. Затова в електронните вер-
сии на някои традиционни библиографски издания като Index,
Medicus, Current Contents, Science Citation Index започват да се
включват авторски реферати (Dunn, 1983).

Рефератите на първичните документи се използват най-вече
за подбор на документи от световния документален поток, отго-
варящи на информационните потребности на потребителя; за
предварително запознаване със съдържанието на документа,
написан на чужд език или в качеството на средство за преодо-
ляване на езиковата бариера; за запознаване със съдържанието
на труднодостъпни източници и др.

Може да се каже, че рефератът отразява информационните
потребности на своето време. Затова знанията за неговите коре-
ни, причините за възникване, неговото развитие и еволюцията
на неговите форми, допринасят за изучаване на взаимодействи-
ята между научната и информационната дейност. Създаденият
труд е полезен като основа за задълбочено изучаване на проце-
сите при рефериране и разкриване възможностите на реферати-
те за извършване на научни изследвания. Предложената единна

171

концепция за реферирането не само обобщава целия натрупан
материал и постижения в неговото развитие за продължителен
исторически период, но и открива нови възможности и перс-
пективи.

172

ВЪПРОСИ
ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПРОВЕРКА


 1. Дайте няколко определения на понятието "реферат",

 2. В какво се състои разликата между информативните и ин-
  дикативните реферати?

 3. Дайте кратка характеристика на монографичен, своден, ас-
  пектен и фрагментсн реферат.

 4. Характеризирайте текстовите, анкетните и фрагментните
  реферати.
 1. В какво се състои разликата между кратки и разширени
  реферати?

 1. Какво представляват сводните аспектни реферати?

 1. Какви реферати (информативни или индикативни) могат
  да се използват от учените и специалистите като източници на
  научна информация?

 2. Ако в резултат на рефериране на научна статия е получен
  реферат в обем 1200 печатни знака, това кратък или разширен
  реферате?

 3. Защо рефератът се нарича "информационен модел на рефе-
  рирания документ"?

10. В какво се състои принципната разлика между анотация-
та и реферата?

11 От колко задължителни части се състои рефератът и кои

са те?

12 Към коя от задължителните части се отнася елементът език

на първичния документ"?

13. Колко са начините за записване на заглавната част на ре-
ферата? '

14 Как рефератът изпълнява оценъчната си функция/

 1. Какви по функционално предназначение са пристатийни-
  те реферати?

 2. Що е квазиреферат?

173

17. Какви етапи могат да се разграничат при реферирането?

18. Какви изисквания се предявяват към езика и стила на ре-
ферата?

19. Какви методи за рефериране познаване?

 1. Кои са съдържателните и композиционните особености на
  реферата?

 2. Какви реферативни бази данни познавате?

 3. Какви са функциите на реферата в научната комуника-
  ция? Дайте им кратка характеристика

 4. Характеризирайте функционалните особености на рефе-
  ративните издания.

 5. Как се проявява информативната функция на рефератив-
  ните издания?

 6. В какво се състои особеността на комуникативната функ-
  ция на реферативните издания?

 7. Дайте характеристика на справочната функция на рефе-
  ративните издания.

 8. В какво се състои същността н? кумулативната функция
  на реферативните издания?

 9. Как се реализира оценъчната функция на реферативните
  издания?

 10. Характеризирайте сигналната функция на реферативните
  издания.

 11. Съществува ли взаимовръзка между функциите на рефе-
  рата или те се проявяват автономно?

 12. Сравнете функционалните свойства на отделните рефера-
  ти и реферативни издания.

 13. Обяснете защо реферативните издания не изпълняват фун-
  кцията индексиране.

 14. Как се проявява взаимовръзката между информативната и
  комуникативната функции на реферативните издания?

 15. Кога и в коя страна е издадено първото реферативно спи-
  сание?

 16. От какво е обусловено разработването на научните основи

174

на реферирането?

 1. Характеризирайте поаспектния метод за рефериране

 2. В какво се състои същността на фасетнаю рефериране?

 3. Дайте кратка характеристика на реферирането върху осно-
  вата на логико-семантическия анализ.

 4. На какво се основава информационно-класификационният
  метод на рефериране?

 5. Как се съотнасят сведенията от клас А и клас В при ин-
  формационно-класификационното рефериране?

 6. За какво са необходими сведения от клас С?

 7. Защо сведенията от клас D могат да бъдат премахнати без
  ущърб за съдържанието на реферата?
 1. Дайте характеристика на формулата на реферата
  Smax= (A+Ca)+(B+Cb)+D.

 2. Характеризирайте формулата на реферата Smin=A.
 1. В какво се състои същността на алгоритъма на информа-
  ционно-класификационното рефериране?

 2. В какво е сходството и различието между разглежданите
  методики на рефериране?

 3. Какъв вид е следният реферат?

Кулишев, С. Г. и Т. В. Девтерова. Функции документаль-
ных источников научной информации. //Научно-техническая
информация, 1987, cep.l, № 4, с. 18-23

Разглеждат се три групи функции, изпълнявани от докумен-
талните източници на научна информация: социални, контакт-
ни и вътрешнонаучни. Дава се кратка характеристика на съста-
ва на всяка група функции. Посочва се гледната точка на авто-
рите за структурата на обществен тезаурус. Библ. 22 назв.

48. Как трябва да се напише заглавието на реферата на бъл-
гарски език на книгата:,

Egghe, L. and Rousseau, R., Introduction to Informetries, Elsevier,
Amsterdam
(1990), 412 p.

49. Посочете елементите на справочната част на следния ре-
ферат

175

97.03-04М5.961. Гепатит С как опасность для работников здра-
воохранения. Hepatitis С infection as an occupational hazard for
healthcare workers / Prakash Cham, Bhatia Rajesh, Kumari S.,
Verghese Т., Datta K.K. // J. Comrnun. Diseases. - 1995. - 27. № 4'
- С 272-274. - Англ.

Исследованы сыворотки 57 мед. работников из госпиталей г.
Дели, непосредственно не соприкасавшимися с лицами из групп
высокого риска в отношении гепатита С (подвергавшихся диа-
лизу, трансплантации органов, многократным гемотрансфузи-
ям). Маркеры гепатита В обнаружены не были, AT к вирусу гепа-
тита С методом ИФА были найдены в 4 (7%) проб. Этот показа-
тель оказался выше, чем при заражении от укола инфицирован-
ной иглой или в результате семейных контактов с больными хро-
ническим гепатитом С. Индия, Nat. Inst. Of Communicable diseases
22, Sham Nath Marg, Delhi-110054. Библ. 2.

списък <

НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА

1 Анализ общих качеств рефератов к научным Статьям //РЖ
■Информатика", 1999, 1.59.231.

 1. Авдеев, А. Организация реферата в формат на основе мето-
  да поаспектного реферирования. //НТИ, сер.1, 1974, № 10, с.

 2. Автоматизираное индексирование и реферирование доку-
  ментов. //Итоги науки и техники, серия "Информатика" т 7
  1983, 242 с. ' ' '

 3. Арсенова, И. Исследование патентной литературы и патен-
  тной активности в Болгарии: обзор за 1989-1995 //НТИ сер 1
  1996, № 10, с. 25-30.

 4. Арсенова, И. Продуктивност на учените от БАН- //Спйс на
  БАН, 2002, кн. 2, с. 36-44.

 5. Арсенова, И. Комплексен анализ на профилно научно спи-
  сание.// Спис. на БАН, кн. 4, с. 80-86.

 6. Арский, Ю., Р. Гиляревский, А. Черный. Инфосфера. М.
  Наука, 1996, 504 с.

 7. Астахова, Л. В. Библиографическое мышление в структуре
  научного познания // Проблемы информационной культуры. М,
  1996. Вып. 3.67 с.

 8. Брискман, М., И. Бронштейн. Составление библиографи-
  ческих пособий. М, Наука, 1964.125 с.
 1. Брискман, М., В. Леонов. Современное состояние теории
  и практики реферирования. // Науч. и технич. библиотеки СССР,
  1976, №4 (146), с. 29-33.

 2. БДС ISO 214:2002. Документация. Рефериране на публи-
  кации и документация. 11 с.

 3. БДС ISO 5122:2004. Документация. Страници с реферати
  в продължаващите издания. 9 с.

 4. Българският принос в математиката, физиката й химията
  - 1889-1939. Рефератна библиография и количествено изелед-

1771   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Похожие:

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат представляет собой сжатое логическое изложение содержания
Задача реферата – изложение основных идей, содержащихся в конспектируемых книгах или статьях. Реферат не предполагает самостоятельного...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconУчебный план «Психология делового общения и этикет» Цель: повышение квалификации
Определение понятия «общение», его содержание, цели, виды, стороны и функции. Стили общения

Реферат възникване, определение и функции 9 iconТема 3: «Основные функции самоменеджмента: формулирование и постановка...
Определение приоритетов, составление распорядка дня и организация трудового процесса, самоконтроль и корректировка целей 9

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат на тему «Доход и прибыль»
Это определение является полным, поскольку не включает в число доходополучателей тех, кто уже или ещё не может участвовать в экономической...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconРеферат как целостное научное произведение можно выстроить только...
Конечно, написать исследовательский, творческий реферат – дело непростое. Чтобы с ним справиться, необходимо консультироваться с...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconВопросы и задания: Дайте теоретическое определение следующих понятий
Дайте теоретическое определение следующих понятий: сатира, памфлет, карикатура, юмор, ирония, сарказм, абсурд, гротеск, фантасмагория,...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconНарушения мочеиспускания Нарушение функции внутренних органов может...
Нарушение функции внутренних органов может быть проявлением патологических изменений в нервной системе, однако значение нервной регуляции...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconПлан Проведения осенней экскурсии «Золотая осень» От 14 октября 2013года....
География и биология фенологические наблюдения за природой, определение азимута предметов на местности, определение сторон горизонта...

Реферат възникване, определение и функции 9 icon2013 Синтаксический строй души – или сознающая себя душа (Заметки...
Бориса Пастернака «Определение души») // «Объятые в тысячу охватов». Сборник материалов, посвященный памяти Евгения Борисовича Пастернака...

Реферат възникване, определение и функции 9 iconЗаболевания, поражающие лицевую часть, язык, пищевод, гортань и ухо...
Нарушения cn VIII (вестибулярного нерва) обсуждаются в главе 8, а нарушения черепно-мозговых нервов, иннервирующих ухо и глаз, описаны...

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции