Перші київські цифрові видання Валерій лисенко
НазваниеПерші київські цифрові видання Валерій лисенко
страница4/12
Дата публикации19.10.2014
Размер1.08 Mb.
ТипДокументы
literature-edu.ru > Лекции > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Висновки


Читаючи ці замітки, хтось із старшого покоління може образитись, мовляв, не так вже все було кепсько. Спішу погодитись: дійсно, і за Радянської влади творчим силам нашого народу вдавалось подивувати світ небаченими досягненнями. Але траплялось це не стільки завдяки, скільки всупереч ревнивій і неефективній ідеології, що саме і підтверджують матеріали даної публікації. Метою автора є не зведення давніх рахунків, і не самозвеличення, а унаочнення деяких наших обтяжливих, шкідливих, атавістичних традицій: неповороткості, недовіри і недбалого ставлення до інтелектуальних набутків та їх авторів.

Наведені факти наочно ілюструють боротьбу, яка супроводжувала створення вітчизняних цифрових ЗМК. Хочеться, щоб українське суспільство нарешті у повній мірі заходилось вдосконалювати власну країну, не гребуючи досягненнями науки й техніки. Сотні років наш народ розкидав по світах кращих синів і дочок, марнував безцінні миттєвості мільйонів людських доль та моря їх крові, ганявся за облудними міражами у духовних пустелях. Настав час взятись за розум, зажити повноцінним, всебічно розвинутим життям, яким можна було б гордитись.

Література


  1. Малиновський Б. Відоме i невідоме з історії інформаційних технологій в Україні, Київ, Видавничий дім “Академперіодика", 2001, ISBN 966-02-2121-5

  2. Обчислювальна техніка – інформатика – інформаційні технології. Родовід. За матеріалами книг Б. Малиновського. // icfcst.kiev.ua/museum/Early_u.html

  3. Безруков Н. Электронный бюллетень «Софтпанорама». Киевский период. // softpanorama.org/Bulletin/Zips

  4. Клёсов А. Двадцать лет спустя, или как начинался Интернет в Советском Союзе. // Огонёк №45 (4720) ноябрь 2001. pseudology.org/webmaster/Klyesov_Internet.htm

  5. Как всё начиналось: Интернет в 90-е годы. // internetua.com/magazine/archive/issues/2002/june/2002/10/01/internet_history.html

  6. Из истории Интернет. // ipages.com.ua/2003/articles/article_02_1.php

  7. Костинский А. Вся «Хроника текущих событий» в Интернете. Советский диссидентский самиздат 1968-1983 годов. // “Радио Свобода”, программа “Седьмой континент”. svoboda.org/programs/sc/2002/sc.120302.asp

  8. Кучма І. Право першої ночі? Відкритий доступ! // “Дзеркало тижня” № 11 (486) 20 - 26 березня 2004 року zn.kiev.ua/ie/show/486/45910

Додатки. Фрагменти публікацій з перших випусків електронного бюлетеню “Софтпанорама”.


--------¬ - Творческий коллектив NEATAVIA

¦--- О ¦ <=====================¬ - г.Киев

¦ -----+--¬ ОБЩЕСТВО ¦ -

¦ ¦--- С ¦ ¦ - Электронный бюллетень

L--+ -----+--¬ СИСТЕМНЫХ ¦ - С О Ф Т П А Н О Р А М А

¦ ¦--- П ¦ ¦ -

L--+ o . ¦ ПРОГРАММИСТОВ ¦ - Публикуется ежемесячно,

¦ г ¦ ================- - кроме июля и августа

L---¦---- -
Составитель и научный редактор Н.Н.Безруков

Секретарь Г.Э.Ткаченко
(C) Сорyright 1989, 1990, Редакция электронного бюллетеня СОФТПАНО-

РАМА - ТК NEATAVIA (составление, предисловие, оглавление и материалы,

подготовленные редакцией). Если не оговорено иначе, авторские права на

отдельные материалы и программы сохраняются за их авторами. Разрешается

бесплатное копирование предисловия и оглавления, при условии сохранения

идентичности текста и что распространение копий не связано с получением

прямой коммерческой выгоды. Для копирования с целью перепродажи необхо-

дим договор с ТК NEATAVIA.

Электронный бюллетень СОФТПАНОРАМА является органом неформального

ОБЩЕСТВА СИСТЕМНЫХ ПРОГРАММИСТОВ (ОСП) и призван служить каналом обмена

информацией прежде всего между членами общества. Основное содержание

бюллетеня составляют доклады и сообщения участников проводимого ОСП се-

минара, исходные тексты программ, представляющие интерес для участников

семинара, а также загpузочные модули, распространяемые авторами на усло-

виях FREEWARE и SHAREWARE (см. ниже). Особое внимание будет уделяться

вопросам борьбы с компьютерными вирусами - направлению, которым занима-

ется в настоящее время редактор бюллетеня. СОФТПАНОРАМА обеспечивает

членов общества и подписчиков рядом возможностей, в настоящее время от-

сутствующих у других каналов обмена информацией. Это связано как с де-

мократичностью процесса комплектования данного номера, так и со ско-

ростью распространения, которая для членов ОСП, проживающих в Киеве,

составляет один день, а для иногородних - одну-две недели. В существую-

щих условиях СОФТПАНОРАМА выигрывает у "бумажных" публикаций как минимум

три месяца. Кроме того, исходные тексты программ, публикуемых в бюллете-

не, могут быть выгружены и использованы непосредственно, без повторной

набивки. И наконец, исполняемые программы, публикуемые в СОФТПАНОРАМЕ,

часто решают важную проблему, хотя распространяются либо бесплатно

(FREEWARE), либо за минимальную плату (SHAREWARE).

Для иногородних программистов, не являющихся подписчиками или чле-

нами общества, бюллетень СОФТПАНОРАМА распространяется по принципу, из-

вестному под названием SHAREWARE. Конкретно для данного бюллетеня этот

принцип предполагает, что любой номер вы можете переписать у товарища

или получить другими путями бесплатно и ознакомиться с его содержанием в

течение определенного времени (скажем, недели) перед тем, как решить,

будет он Вам полезен или нет. В случае, если Вы решите, что он представ-

ляет для Вас интерес, Вы должны либо заплатить один рубль в "Фонд неза-

висимой поддержки системных программистов" (см. ниже) на семинаре (см.

ниже)...

Гонорар авторам материалов и программ, помещенных в номер, не вып-

лачивается. Авторы материалов, включенных в бюллетень, но не являющиеся

членами общества, получают бесплатную годовую подписку на бюллетень (на

собственных дискетах). При этом почтовые расходы на пересылку они

оплачивают сами.

В бюллетень включаются исходные тексты программ (этот вид материала

можно было бы называть SOURCEWARE - см. ниже), а также программы, расп-

ространяемые на условиях, которые принято называть FREEWARE и SHAREWARE.

Остановимся на них несколько подробнее.

FREEWARE - это программные продукты, распространяемые автором бесп-

латно, при условии, что пользователь не меняет имени программы, текста

документации (если таковая имеется) и имени автора данной программы.

Долг членов ОСП способствовать соблюдению этих условий, препятствуя по-

пыткам присвоить авторство на чужие программы со стороны недобросовест-

ных и нечестных лиц. Лица, замеченные в указанной форме плагиата, подле-

жат исключению из членов общества, если они являлись таковыми, а их

фамилии помещаются в список BLACKLOG раздела MARKET бюллетеня. Распрост-

ранение программного обеспечения как FREEWARE не предусматривает обяза-

тельств разработчика консультировать пользователя, хотя и не исключает

такой возможности на взаимовыгодных условиях. Автор вправе оговорить

возможность получения денежного вознаграждения от тех пользователей, ко-

торым программа очень понравилась или которые заинтересованы в ее даль-

нейшем совершенствовании. Такую форму FREEWARE можно рассматривать как

"слабую форму SHAREWARE" (см. ниже).

Все авторские права на продукты, публикуемые в бюллетене, сохраня-

ются за авторами. Оговоренная авторами оплата должна направляться непос-

редственно автору, без каких-либо посредников и отчислений. Автор обязан

сам указать в документации адрес, по которому направляется оплата. Упла-

тивший взнос становится "зарегистрированным пользователем", и автор

программы обязуется сообщать ему о доработках программы и появлении но-

вых версий. Зарегистрированный пользователь может также вносить свои

предложения по совершенствованию программы и в разумных пределах кон-

сультироваться у автора по проблемам, связанным с эксплуатацией данной

конкретной программы.

SHAREWARE - это метод распространения программных продуктов, при

котором разработчик разрешает опробывание данного продукта в течение оп-

ределенного, оговоренного в лицензионном соглашении времени (обычно от

одной до трех недель), а также передачу его знакомым и коллегам по рабо-

те. Дальнейшая эксплутация предусматривает уплату автору оговоренной в

лицензионном соглашении суммы или прекращение пользования данным продук-

том. Такая форма распространения представляется одной из наиболее прог-

рессивных, в особенности в условиях нашей страны. Если при этом стои-

мость программы, оговоренная в лицензионном соглашении, сопоставима со

стоимостью книги, то многие честные пользователи (прежде всего те, кто

заинтересован в дальнейшем совершенствовании программы) постараются вы-

полнить условия данного соглашения. Уплатившие оговоренную сумму пользо-

ватели становятся "зарегистрированными пользователями" и вправе рассчи-

тивать на ряд услуг, среди которых прежде всего своевременное

информирование об исправленных ошибках и новых версиях.

Заметим, что оплата за поставку бюллетеня СОФТПАНОРАМА учитывает

только компоновку бюллетеня, составление предисловия, оглавления и ряда

материалов, подготовленных редакцией, изготовление копий, а также (при

пересылке по почте) упаковку и почтовые расходы. Однако сюда не включа-

ется в какой бы то ни было степени оплата за сами программные продукты,

помещенные в бюллетень. Таким образом, приобретение выпуска бюллетеня

само по себе еще не дает права пользования помещенными в нем продуктами

SHAREWARE. Для использования такого продукта требуется соблюдение усло-

вий, указанных в лицензионном соглашении к данному продукту (и в част-

ности, выплату разработчику определенной суммы). Другими словами, копи-

рование продуктов SHAREWARE в составе выпусков СОФТПАНОРАМЫ равносильно

свободному копированию этих продуктов.

О Б Щ Е С Т В О С И С Т Е М Н Ы Х П Р О Г Р А М М И С Т О В
Общество системных программистов (ОСП) призвано служить в качестве

неформального механизма общения и обмена опытом между разработчиками

программного обеспечения, а также налаживанию связей между пpогpаммиста-

ми в разных городах нашей страны и в других странах. Вступительный взнос

в общество составляет 15 руб. и включает годовую подписку на бюллетень

СОФТПАНОРАМА и занесение в список рассылки приглашений на семинар.

Основной формой деятельности общества является проведение ежемесяч-

ного семинара "Системное программирование". Вход на семинар свободный.

Время проведения - каждый второй четверг месяца, 15 часов. Место прове-

дения - Киевский институт инженеров гражданской авиации (КИИГА)...

Наряду с обменом информацией, одной из главных задач ОСП является

помощь авторам удачных системных программ. Поэтому, помимо семинара и

бюллетеня при ОСП существует специальный "Фонд независимой поддержки

системных программистов". Основная задача фонда - выплата стипендий наи-

более проявившим себя системным программистам, преимущественно студентам

и молодым специалистам. В фонд перечисляются все поступившие от "стихий-

ного" распространения бюллетеня средства. Кроме того, фонд принимает по-

жертвования от организаций и частных лиц. Такая форма деятельности свя-

зана с тем, что в существующих условиях признание и материальные блага -

острая проблема для большинства талантливых отечественных программистов,

в особенности молодых, для которых даже коробка дискет подчас является

недоступной роскошью. Следует отметить, что уровень поддержки талантли-

вых людей вообще и талантливой молодежи в частности, во многом определя-

ет культурный уровень страны.

Н.Н.Безруков

У С Л О В И Я П О Д П И С К И Н А Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
Годовая подписка включает 10 выпусков бюллетеня: январь-июнь, сен-

тябрь-декабрь...

Формат дискет: либо одна дискета 720К либо две дискеты по 360К...

Несколько слов о цене подписки для предприятий и организаций. Для

того, чтобы поддерживать минимальную подписную цену для индивидуальных

подписчиков и в то же время выпускать бюллетень на достаточно высоком

уровне, необходимы определенные финансовые средства. Поскольку выпуск

бюллетеня готовится в основном силами студентов, а также широко расп-

ространяется по стране и его читает значительная часть студентов, инте-

ресующихся программированием, подписка предприятий и организаций - это

фактически вклад в повышение уровня высшего образования в нашей стране,

уровня, который находится сейчас у (если уже не за) критической черты.

Поэтому подписка бюллетеня предприятиями и организациями фактически яв-

ляется прогрессивной формой финансирования обучения студентов системному

программированию и расширения их знаний и кругозора в области системного

программирования для персональных ЭВМ.

В настоящее время бюллетень распространяется двумя категориями

распространителей: официальными и общественными.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л И
Официальные распространители, заключившие соответствующий договор с

ТК NEATAVIA, осуществляют подписку от организаций и копирование индиви-

дуальным лицам. В настоящее время имеется два официальных распространи-

теля бюллетеня:

1. Авиацентр НТТМ при КИИГА. Обращаться: Ткаченко Галина Эросовна...

2. Научный центр СП "Диалог" при ВЦ АН СССР (с исключительным пра-

вом на территории РСФСР). Обращаться по адресу: Лященко Юрий Павлович...

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л И
В качестве общественных распространителей бюллетеня для индивидуаль-

ных заказчиков могут выступать участники семинара, а в других городах -

и аналогичные бесплатные семинары. В последнем случае, при желании

участников и организаторов, эти семинары могут стать филиалами общества.

Зарегистрированные филиалы получают 50% собранных ими членских взносов и

оплаты копий бюллетеня. Отдельные подписчики бюллетеня могут также выс-

тупать в роли общественных распространителей. Для регистрации они должны

внести в "Фонд независимой поддержки системных программистов" годовой

регистрационный взнос в размере 5 руб и выкупить все предыдущие копии

бюллетеня (если они их не получали как подписчики). Зарегистрированные

общественные распространители имеют право на 50% от стоимости распрост-

раненных ими копий (см. файл VEDOMOST.TXT).
СПИСОК ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Перші київські цифрові видання Валерій лисенко iconБібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень...
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство [Електронний ресурс] : звед кат нових надходжень до провід б-к Харкова....

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции